Информация за извънсъдебно уреждане на потребителски спорове

Уважаеми клиенти/потребители, бихме искали да Ви информираме, че всички спорове, които могат да възникнат между Вас и нашата компания, всички Ваши изисквания и др., се стараем винаги да обсъдим и разрешим до взаимно удовлетворение.

Ако обаче не успеем да удовлетворим Вашите изисквания и по този начин възникне спор между Вас и нашата компания, имате право на т.нар. Извънсъдебно уреждане на потребителския спор, произтичащо от договора за продажба на нашите стоки или от договора за предоставяне на нашите услуги (по нататък само „потребителски спор“).

 

В случай на потребителски спор относно продажбата на нашите стоки или предоставянето на нашите услуги можете да се обърнете към Чешката търговска инспекция - www.coi.cz („ЧТИ“). От 15.02.2016 можете също да използвате и уебсайта https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage за предложение за откриване на извънсъдебно уреждане на спорове и за получаване на информация за извънсъдебните уреждания на потребителски спорове (включително трансгранични спорове). Възможно е да възникнат и други т.нар. упълномощени лица, при които да има възможност за откриване и разрешаване на потребителски спорове.

 

Извънсъдебното уреждане на потребителски спорове се открива по предложение на потребителя, отправено към ЧТИ (или към друго упълномощено лице/орган), което трябва да включва

 1. идентификационните данни на страните по спора (Вашите и нашите),
 2. пълно и разбираемо описание на фактите (какво се оспорва),
 3. посочване на резултата, който желае да постигне потребителят (Вие) – напр. връщане на сумата, замяна на стоката и т.н.,
 4. датата, на която претендиращото за обезщетение лице е упражнило правото си на възражение при продавача за пръв път (напр. първо предявяване на рекламация), което е предмет от спора,
 5. изявление, че съдът не се е произнесъл по въпроса, не е издадено арбитражно решение и не е заведено съдебно, арбитражно или извънсъдебно дело за дадения потребителски спор,
 6. дата и подпис на ищеца (Вие).

Предложението трябва да бъде придружено от доказателство, че ищецът не е успял да разреши спора директно (напр. нашата кореспонденция и т.н.) и други документи, доказващи твърдените факти, ако има такива. Към предложението се прилага пълномощно, когато ищецът желае да бъде представляван от друго лице. Предложението може да бъде представено писмено, устно за протокола или по електронен път с помощта на онлайн формуляр, предоставен от уебсайта на ЧТИ, който трябва да бъде подписан с признат електронен подпис на лицето, което подава предложението.

 

Ищецът (Вие) може да отправи предложението за извънсъдебно уреждане на потребителски спор към ЧТИ или към друго упълномощено лице/орган в срок от една година от деня, в който за пръв път е упражнил правото си на възражение при продавача, което е предмет на спора (напр. отказване от договора/предявяване на рекламация).

 

Извънсъдебното уреждане на потребителски спорове трябва да бъде завършено в рамките на 90 дни от откриването му. За особено сложните спорове крайният срок може да бъде удължен с още 90 дни.

 

Извънсъдебното уреждане на потребителски спорове приключва чрез

 1. сключване на споразумение между двете страни (доброволно),
 2. едностранно изявление от страна на потребителя за прекратяване на участието си в уреждането на спора, отправено към ЧТИ или към друго упълномощено лице/орган,
 3. смърт, обявяване на смърт или безвестно отсъствие от съд или при заникване на една от страните, която същевременно остава без правоприемник,
 4. изтичане на срока за разрешаване на спора,
 5. отхвърляне на предложението (поради грешка).

 

Извънсъдебното уреждане на потребителски спорове не се таксува. Разходите, свързани с извънсъдебното уреждане на потребителски спорове се поемат самостоятелно и по отделно от страните.

 

ЧТИ или упълномощеният орган определят правилата за извънсъдебното уреждане на потребителските спорове, в които те регламентират по-подробно процедурата за извънсъдебните уреждания на потребителските спорове така, че да бъдат спазени всички законови правила.

 

В случай че извънсъдебното уреждане на потребителски спорове не доведе до разрешаване на потребителския спор, разбира се, можете винаги да се обърнете към съда. Не е необходимо дори да използвате възможността за извънсъдебно разрешаване на потребителски спорове (то обаче е препоръчително), а директно да се обърнете към съответния съд.