Регистрация
Необходимо е да съдържа минимално 5 знака
Телефонният номер за връзка е важен за доставката и за нейното уточнение.
Ще е необходимо да предоставиш документ за регистрация по ЗДДС в твоята държава.