Компанията SPORTISIMO s.r.o., със седалище Řevnická 170/4, 155 21 Praha 5 - Třebonice, ЕИК: 26194627, регистрирана в Търговския регистър на Oбщинския съд в Прага, раздел C, Папка 78675 (наричана по-нататък само "Продавач"), с настоящото публикува Общите условия (по-нататък само "ОУ"), които са валидни при закупуване на стоки, предлагани от Продавача в неговия онлайн магазин - електронен магазин на уеб страницата

http://www.sportisimo.bg (по-нататък само "Страницата").

Тези общи условия се прилагат съответно и при закупуването на стоки в магазините на Продавача, ако те отговарят на характера на взаимоотношенията – и по-точно за отговорността при дефекти-рекламации.

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

С реализирането на поръчката купувачът приема ОУ на Продавача, в които се регламентират взаимните права и задължения, които произтичат от отношенията на закупуване на Стоки от Продавача. Отношенията между купувача и Продавача се ръководят от тези ОУ, които са обвързващи и за двете страни, освен ако не е записано нещо друго в сключения договор. ОУ определят правата и задълженията на Продавача и неговите клиенти (купувачи), създават в своя настоящ вариант съдържанието на договора за покупка (за доставка на стоки) и съответно са нейна неразделна част. Правата и задълженията произтичащи от тези ОУ, изрично регламентирани, се уреждат от разпоредбите на съответното законодателство и по-специално от Гражданския кодекс (на Чешката република), който е в сила.

  

II. ЗАДЪЛЖЕНИЕ ДА ИНФОРМИРА

С това продавачът информира купувача, а купувачът удостоверява с извършването на поръчката, че е бил информиран и е информиран от Продавача за следното:

 (i) самоличността на Продавача, която е компанията SPORTISIMO s.r.o., Řevnická 170/4, 155 21 Praha 5 - Třebonice, ЕИК: 26194627, регистрирана в Търговския регистър на общинския съд в Прага, раздел C, Папка 78675, телефонни номера и адрес за получаване на електронна поща и друга информация за контакт са посочени в интернет страницата в раздел – Контакти,

 

(ii) обозначението на стоки или услуги (по-нататък само "Стоки") и описание на техните основни функции се намира в уебсайта за всяка отделна стока или във връзката – линк към друга интернет страница (производител / дистрибутор, и т.н.),

 

(iii) цената на Стоката и метода на изчисляването ѝ, включително всички данъци и такси, е винаги записана самостоятелно при всяка Стока и е крайна,

(iv) начина на плащане, включително задължението за авансово плащане, който е винаги определено от възможността на купувача при отделната стока, избора от предложените начини на плащане на Стоката е на купувача, и избрания начин на плащане не може по-нататък да се променя без съгласието на Продавача,

 (v) Начина за доставка или получаване на услуга, който винаги се определя от възможностите на купувача при отделната Стока, избора от предлаганите начини за доставка е на купувача, като избрания начин за доставка не може след това да се променя без съгласието на Продавача,

(vi)  времето за получаване или за подготовка на поръчката: за предлаганите Продукти на Страницата е написано, дали те са в наличност ( за съжаление може да се случи, че някой Продукт е моментално неналичен и не може да бъде поръчан/закупен, за което се извиняваме и ще се постараем да бъде отново в наличност); Продукта може да бъде наличен в магазин или е в склада на Продавача; за всеки конкретен продукт на Страницата  винаги е посочен срока (времето), когато Продукта ще бъде подготвен за получаването му в определен магазин или ще бъде изпратен чрез избраната от купувача транспортна фирма

 

(vii) Разходите за доставка на Стоката, които са винаги записани при отделните начини за доставка, с избиране на начин за доставка на Стоката купувача едновременно определя и се съгласява с определените разходи – цената, която трябва да заплати за доставката на Стоката,

(viii) данни свързани с произтичащи права от неправилно изпълнение на задълженията, както и гаранционни права и други условия за упражняване на тези права, както е посочено по-долу в тези ОУ;

 (ix) затова, че Продавачът притежава в цифрова и защитена форма съдържанието на поръчките, водещи до сключване на договор за доставка на Стоките с купувача, включително споделените от купувачите лични и други данни, и използва актуални технически мерки, съответстващи на използваните в момента технически системи за сигурност; купувачът има право по всяко време да поиска да му съобщят използваните понастоящем технически средства и Продавачът трябва да предостави на купувача такава информация до степента, необходима за информиране на купувача без да застраши търговската тайна и друга поверителна информация на Продавача,

(x) затова, че цифровото съдържание на поръчките и всички други данни, съхранявани от Продавача, са съвместими (и приложими) с обикновено използвания (i) хардуер, т.е. персоналните компютри и Mac компютрите – на компанията Apple, и (ii) софтуер – с най-често използваните офис системи, т.е. Microsoft Office – в момента използващия се (особено формат Word, Excel и др.), Acrobat reader (особено формат PDF), общи уеб / интернет формати (html формат). Продавачът, в съответствие с правните разпоредби, съобщава горепосочените формати и заглавия по разбираем начин,

(xi) разходите свързани с комуникация от разстояние, когато няма допълнителни разходи, такси и др., свързани с използването на Страницата, с изключение на необходимите разходи за интернет връзка, които си заплаща сам купувача в зависимост от използвания от него интернет пакет,

(xii) за възможността за отказ, като купувача има право да се откаже от договора за покупка на Стоката без да заявява причина, и то в срок от 30 дни от датата на получаването  й (последната й част), както е посочено по-долу,

(xiii) затова, че купувача има право да изпрати на Продавача оплакване във всякаква форма и във всеки случай и Продавачът ще се занимава с него и ще направи всичко възможно да го разреши; купувача може да подаде жалба до извънсъдебни органи или държавния надзор, който е (а) Чешка търговска инспекция - www.coi.cz ("ЧТИ") – за охрана на потребителите, (б) Служби за лицензиране на търговията (www.statnisprava.cz) - Надзор за спазване на задълженията в търговията и услугите, (в) Службата за защита на личните данни (www.uoou.cz) – защита на личните данни; в случай че страните не могат да се договорят за разрешаване на спора, могат да се обърнат и към съответния съд,

(xiv) затова, че поръчката ще бъде депозирана при него и ще позволи достъп до нея на купувача при поискване,

(xv) затова, че поръчката и следващите стъпки водещи до договор и Страницата като такава са на български език

(xvi) затова, че сключването на договор възниква при попълване на необходимите данни – поръчване на Стоки посредством Страницата, т.е. с попълване на необходимите данни във формуляра за поръчка на електронния магазин и неговото потвърждение/поръчка на Стока на Страницата,

(xvii) в случай че установите грешки възникнали при въвеждане на данните преди потвърждението/изпращането на поръчката от купувача е възможно те да се поправят по същия начин по който са били въведени,

(xviii) затова, че Продавача публикува в Страницата си кодекса за поведение, който е задължаващ за него или доброволно го изпълнява; в случай че Страницата не съдържа кодекс за поведение, то той не е задължителен за Продавача,

(xix) затова, че купувача има право да изтегли от Страницата в текстов документ освен поръчката на Стоката/договора също и ОУ.

(xx) В случай, че по някаква причина (грешка и т.н.) разпоредбите на тези ОУ се отклоняват от законовите разпоредби за защита на купувачите - потребителите, те не се вземат предвид. Това е валидно и в случай, че купувачът се откаже от специалното си право, което му предоставя законът.

(xxi) Продавача гарантира, че публикуваните рецензии са само от Купувачи закупили дадена Стока ( лица , които имат изпратена или получена поръчка); предлагат се рецензии от купувачи с имейл за обратна връзка, който е бил посочен при изпращането/получаването на поръчката. Стоки, а именно за Стоки, доставени по този начин или от купувач, влязъл като част от клиентски акаунт на www.sportisimo.bg, а също и само по отношение на закупени от него стоки; проверката на горепосочените факти се извършва от автоматизирана система.

 

(xxii) Продавача може да посочи на Страницата препоръчана Стока, въз основата  на дадени алгоритми, които включват сезонна разпродажба, дати за стартиране на продажба на определени Стоки, актуална достъпност на Стоки в складовете, брой на поръчаните Стоки, оценяването на Стоки, брой на показаната Стока в Страницата, подреждането на стоките в продуктови подкатегории в рамките на каталога от Продавача, ценови марж и партньорки маркетингови акции; Относителната тежест на категориите е една и съща, но с минимална разлика от  +/-20% при отделните категории; Продавача има правото да коригира категориите, без да информира за това; на въпроси от страна на купувача Продавача може да обясни конкретните проблеми на категорията и нейната стойност.

 

III. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА И НЕГОВОТО ПОДПИСВАНЕ

3.1 Купувачът има възможност чрез електронния магазин на Страницата да закупи Стоките, предлагани от Продавача, т.е. да сключи Договор за покупка с Продавача (наричан по-нататък само "Договор").

3.2 Закупуването на Стоки чрез страниците се предлага от Продавача като част от неговия бизнес на дребно и не е предназначено за продажба на стоки с цел препродажба от купувача. В случай че купувачът желае да закупи стоката с цел извършване на следващи продажби, той е длъжен да отбележи това в изпълнението на поръчката и да изпълни посочените задължения от Продавача, водещи до сключване на договора, който не е задължително да се сключи посредством страницата, и това според изискванията на Продавача.

3.3        Сключването на Договор между купувача и Продавача се извършва чрез попълване на необходимите данни свързани със спецификацията на Стоката (предназначение на Стоката, големина, цвят и т.н.), определяне на начина на плащане за Стоката, определяне на начина на доставка на Стоката, спецификации на купувача и други необходими данни съгласно актуалния формуляр за изпълнение на поръчката / сключването на Договора. Купувачът е задължен и едновременно с това упълномощен попълнените данни  преди окончателното изпращане / потвърждение на поръчката, да провери попълнените данни и да ги коригира / поправи по същия начин, по който са били въведени. След като поръчката е изпълнена / изпратена, данните не могат да бъдат променяни и поръчката е задължителна и с това Договорът е сключен с изключение на точката по-долу.

3.4 Продавачът има право да поиска от Купувача да разреши/ потвърди поръчката, поради естеството на характера на поръчката (количество на Стоката, цена, транспортни разходи, разстояние и др.)  още по друг подходящ начин (с изключение на потвърждението му на Страницата), напр. по телефона или писмено. Ако купувачът откаже да потвърди поръчката по необходимия начин, поръчката се счита за неизпълнена.

3.5       В случай, че купувача не заплати цената за поръчката / сключения Договор, Продукта няма да бъде изпратен и Договора/ поръчката ще бъде анулирана.

 

3.6 Продавачът може също така в отделни случаи да сключи договора чрез други средства за кореспонденция от разстояние, не само чрез Страницата, и по-специално чрез електронна поща с Продавача или по телефона и т.н. В този случай Договорът се сключва в момента в който:

(i) купувачът получи от продавача чрез комуникация от разстояние (по-специално електронна кореспонденция) обобщение на всички съществени изисквания по Договора, т.е. спецификация на стоките, цена, начин на доставка на стоката, транспортни разходи за Стоката, начина на плащане и др., и същевременно

(ii) купувачът не се откаже, в рамките на 12 часа от получаването на горепосоченото обобщение на Договора, чрез контактният формуляр (или чрез други средства, посочени в данните за контакт), като посочва на Продавача номера на поръчката или други данни, за идентифициране на поръчката.

3.7 Продавачът не носи отговорност за това, че купувачът не е получил съответната електронна кореспонденция или дори поръчаните Стоки, ако е доставена на адреса, съобщен от купувача, но на съответния адрес трето лице има право (само /също), да получи доставеното, в случай и да откаже и т.н. Продавачът не е в състояние да проверява и контролира верността на въведените от купувача данни при поръчване на Стоката. Купувачът е отговорен за верността и редовността на попълнените данни и носи всички рискове свързани с това, когато е въвеждал данните при поръчване на Стоката.

3.8 Продавачът е упълномощен да използва технически/цифрови средства за защита от автоматично (не човешко) попълване на формуляри за поръчки.

3.9 Договорът между Продавача и Купувача се сключва въз основа на правилното попълване на формуляра за поръчка - всички задължителни данни (попълване на незадължителните данни е по желание на купувача) на Страницата и окончателното потвърждаване / изпращане на поръчката на Купувача. Продавачът потвърждава на купувача от разстояние за получаването на поръчката (по-специално чрез имейл на посочения от купувача адрес).

3.10 Предмет на покупката / продажбата по Договора са само Стоките, изрично посочени в поръчката / договора, освен ако не е договорено нещо друго между купувача и продавача.

3.11 Купувачът има предвид, че с оглед извършването на покупката чрез Страниците (а също така в магазините) и актуализирането на съответните данни на Страницата, може да се случи, че поръчаната Стока от купувача вече е продадена (въпреки че все още е посочена на Страницата като налична). В този случай Продавачът незабавно ще информира купувача за това, след като установи не наличността. Ако страните не се споразумеят за друго в рамките на 2 дни (за удължаване на срока на поръчката или за промяна на поръчката), Договорът се прекратява и никоя от страните няма право да претендира за обезщетения или др.

3.12 Със сключения договор Продавача, се задължава да достави на купувача: стоки без дефекти и в съответствие със спецификацията или обичайните за даденате Стока качества:

- според спецификацията в направената поръчка/Договора,

- спазващи всички стандарти, наредби и разпоредби, които са в сила в ЧР,

- снабдени с чешки или английски инструкции за експлоатация, гаранционни карти и списъци със сервизи, ако това се изисква за дадения вид Стока.

- данъчния документ (фактурата) е на хартия и се прилага физически в доставяната пратка със стоката.

3.13 По искане от купувача, Продавачът е длъжен да му издаде документ за покупка на Стоката, като посочи датата на продажбата, описанието на Стоката, цена на Стоката, мястото на доставка, датата на доставка, заедно с идентификационните данни на Продавача. Това задължение на Продавача се изпълнява също чрез изпращане на копие от поръчката на Стоката. В същото време Продавача предоставя на Купувача чрез изпращане на имейл договор за покупка при  изпълнение на поръчката, но не по-късно от момента на получаването ѝ; това потвърждение на договора за покупка отговаря на модела, който е [ТУК – линк на модел  на потвърждаване на договора за покупка].

3.14 Купувачът има възможност да отмени вече сключен Договор (анулиране или промяна на поръчката) в рамките на 2 часа от сключването на Договора (потвърждение на поръчката) или до доставянето на поръчката върху опаковъчната линия като уведоми за това Продавача с помощта на контактния формуляр тук или на страницата Контакти.

 

Възможност за резервация на стока в магазин в България - ВНИМАНИЕ

3.15 Продавачът е сестра компания на компанията СПОРТИСИМО БГ ЕООД. (Седалище на компанията: бул. Ген. Е. И. Тотлебен № 30 32, София 1606 ), (по-нататък само „Спортисимо ЕООД“). Спортисимо ЕООД извършва търговската си дейност с филиали/магазини в България, в които продава своята спортна стока.

 

3.16 Въз основа на споразумението между Продавача и компанията Спортисимо ЕООД, Купувачът може да резервира в Страницата стока за бъдеща покупка в избран магазин на компанията Спортисимо ЕООД. Резервацията не се счита за покупка на стока, за поръчка на стока, нито за задължителна покупка на стока (задължение на Купувача да закупи стоката).

 

3.17 Купувачът има предвид, че в случай на резервиране на стока в магазин, не се осъществява покупка/продажба на стока от Продавача чрез Страницата и че въз основа на резервацията Купувачът има възможността да резервира избраната от него стока в избран магазин на Спортисимо ЕООД и лично да я закупи в същия магазин на компанията Спортисимо ЕООД. Продавачът не извършва ролята на посредник при продажба на стоката.

 

3.18 Всички правоотношения, произлизащи от последващата покупка на резервираната стока в магазин на компанията Спортисимо ЕООД, са правоотношения между Купувача и компанията Спортисимо ЕООД при покупката на стоката в магазина. Купувачът така може (трябва) да използва всички свои права от покупката на резервирана стока (напр. правата за рекламация) изрично във връзка с компанията Спортисимо ЕООД и не му принадлежат правата, които произлизат от покупката на стока в Страницата (напр. отказ от отговорните отношения/връщане на стока без причина, ако тези права не са напр. изрично предоставяни от компанията Спортисимо ЕООД при покупка на стока в магазин). С резервирането на стока в магазин в България Продавачът има предвид по-горе описаните условия.

 

IV. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ/ДОСТАВКА 

4.1 Мястото на изпълнение - доставката на Стоката е мястото, посочено от купувача в поръчката/Договора. Продавачът доставя на всички адреси в България, като Продавачът по свой избор може да ограничи на Страницата доставката на Стоки извън Чешка република.

 

4.2 Стоките се доставят от склада, а в случай и от избрани магазини на Продавача. Адресът на склада е

Sportisimo s.r.o, Žižkova 707/11, 711 00 Ostrava-Hrušov

 

4.3 Мястото за връзка на електронния магазин е Центърът за връзка с клиенти на Продавача, който е с адрес:

Sportisimo s.r.o, Žižkova 707/11, 711 00 Ostrava-Hrušov, (тел.: +359 24 92 92 56, e-mail: (eshop@sportisimo.bg).

 

4.4 Собствеността върху Стоката се прехвърля на купувача чрез доставката ѝ на адреса, посочен от купувача (без значение от това, кой е приел Стоката).

 

4.5 В случай че купувачът поръча Стока за трета страна (договор в полза на трето лице), третото лице придобива правата на Стоката чрез нейното приемане (и става купувач с всички права и задължения). В случай че третата страна откаже Стоката, купувачът придобива правата върху Стоката и Договорът продължава да важи между купувача и Продавача. Ако купувачът продаде стоката на трето лице, третото лице не придобива права по отношение на Продавача.

 

4.6 При получаване на Стоката купувачът трябва да я провери внимателно. В случай че я намери за дефектна или има друго несъответствие с поръчката, изискваме от купувача незабавно да уведоми Продавача по описания по-долу начин за дефектна Стока (предявяване на рекламация).

 

V. ЦЕНА

5.1 Цените на Стоките, показани на Страницата, са валидни към момента на поръчване на стоките / сключване на Договора.

 

5.2 Продавачът си запазва правото да променя цените преди сключването на Договора (в случай на печатна грешка, Стоките се продават за действителната им цена, ако е очевидна, а в случай че не е очевидна, но проверима печатна грешка, не се стига до сключване на Договор) в случай на промяна в обменния курс, голямо нарастване на инфлацията или значителни промяни в условията на производителя и останалите доставчици на Стоки, и то винаги преди сключване на Договора - окончателното потвърждение на поръчката.

 

5.3 Покупната цена, посочена на Страницата, в рамките на поръчката на сключеният Договор е крайната цена за закупуване на Стоките (цената за (i) доставка и (ii) начинът на плащане са посочени отделно) с включени всички данъци, такси и др., освен ако изрично в Страницата и в рамките на поръчката/договора не е посочено друго (цена за специална опаковка и др.).

 

5.4 Продавачът не е задължен, но има правото да предостави фактура или друг документ, свързан с цената (и плащането) на Купувача. Документът за размера на цената и задължението по нейното заплащане между Продавача и Купувача е поръчката/Договорът.

 

5.5. За дата на реализиране на данъчното плащане се счита деня на доставката на Стоката, освен ако не е предвидено друго в съответния закон.

 

5.6 Купувачът се задължава да плати покупната цена според избрания от него начин, включително цената за избрания начин на доставка на Стоката и цената за избрания начин на плащане.

 

VI.СРОК ЗА ДОСТАВКА

6.1 Продавачът изпраща Стоките в срока, посочен на Страницата за поръчка на Стоки.

 

6.2 Стоките се доставят по избрания от Купувача начин за доставка, като те се предават на избрания куриер (или начин на доставка) в срока за изпращане посочен на Страницата. Крайният срок за доставка на Стоките зависи от избрания от купувача начин на доставка на Стоките. Крайните срокове за доставка на Стоките на отделните куриери могат да бъде в различни интервали. Купувачът ще бъде информиран от избрания от него куриер за конкретното време за получаване на Стоката.

 

6.3 Времето за изпращане на Стоката започва да тече от датата на сключване на Договора, а в случай на заплащане на цената за доставка на Стоката по различен начин от приемането на Стоката, от момента на заплащане на цената за доставка на Стоката.

 

6.4 Периодът на изпращане може да бъде удължен съответно с обстоятелствата, ако закъснението се дължи на форсмажорни обстоятелства или обстоятелства, които не са по вина на Продавача.

 

6.5 Ако Продавачът не успее да изпрати Стоката в рамките на определения срок, то той трябва да уведоми Купувача за това, без никакво забавяне. Освен ако страните не се споразумеят за друго в рамките на 2 дни (за удължаване на датата на изпращане на Стоката или друга промяна на поръчката), Договора изтича и нито една от страните няма право да претендира за обезщетение и др, максималният срок за изпращане е 30 дни.

 

VII.  РАЗХОДИ ЗА ДОСТАВЯНЕ  НА СТОКИ

7.1 Клиентът е задължен да заплати разходите за доставка за Стоката на Продавача по същият начин, по който заплаща цената на самата стока и то за посочената цена на избрания начин на доставка.

 

7.2 Цената за доставка на Стока се различава в зависимост от избрания начин на транспорт. В цената са включени всички данъци (предимно ДДС), такси и други.

 

7.3 Актуалната цена за транспортиране на Стоките е с включена добавена стойност и е предложена от фирмата за транспорт. Куриерската фирма си запазва правото да променя цените, затова тези цени не са посочени тук, а са актуализирани на Нашата страница.

 

7.4 Продавача може да си позволи, при определена цена на Продукт (или поръчка) да предложи на клиента безплатен или с по-ниска цена транспорт.

 

VIII.  НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ

8.1 Клиента е задължен да заплати цената за Продукта(те),т.н. базова цена, цената за транспорт на Продукта, таксата за вида плащане(банковия превод) и други възникнали цени:

 

(i) в брой при получаване на Стоката,

 

(ii) онлайн с помощта на платежна система - Информация за заплащане с карта.

 

8.2 С избрания начин на плащане от купувача може да бъде свързана цена, която купувачът е задължен да плати заедно с покупната цена на Стоката.

 

8.3 Поради възможността от възникване на промяна на цените, свързани с начина на плащане, те не са поместени тук, а са редовно актуализирани в Страницата. Крайната цена включва всички данъци (предимно ДДС), такси и други.

 

IX. ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРНИТЕ ОТНОШЕНИЯ БЕЗ ЗАЯВЯВАНЕ НА ПРИЧИНА, ЗАМЯНА НА ПРОДУКТ

9.1 Клиента има право на отказ от договора, който е сключил на уеб сайта ни по няколко  начина за свързване: имейл, телефонно обаждане и други, без да посочи конкретна причина за прекратяването на договора, за определените от фирмата условия.

 

9.2 При доставка на поръчките не предлагаме опция "Тест/ Преглед" на стоката. Клиента има право да се откаже от договора в срок от 30 дни считани от датата на получаване на Стоката (условията са в последната част).

 

9.3 Писменото информиране за отказ от договора, може да се предаде по няколко начина:

 • посредством пощенско писмо на адрес:

Sportisimo

бул. Ботевградско шосе 525

1839 София

 • с телефонно обаждане +35924 929256 – в работни дни от  9:00 до 17:30,
 • имейл на адрес eshop@sportisimo.bg,
 • с попълване на формуляр на уеб сайта ни (отказ от договора за покупка от уеб сайта ни ); поставяйки го заедно с фактурата за покупка и връщаната стока в пакет .
 • или друг удобен за Вас начин.

 

9.4 Срока за отказ от договора е изпълнен в случай че, не са изминали 30 дни от датата на получаване.

 

9.5  Купувачът няма право да се откаже от договора за доставка на Стоки в запечатани опаковки, които от съображения за опазване на здравето или хигиенни съображения не са подходящи за връщане, след като купувачът ги е нарушил - например слушалки и др.

 

9.6  Откаже ли се клиента от договора, е необходимо да върне Стоката в срок от 30 дни считани от деня на получаването, заедно с формуляра за "Връщане/ Замяна" и фактурата (която служи за доказване че, конкретната стока е била закупена от Продавача) на адрес:

Sportisimo

бул. Ботевградско шосе 525

1839 София

 

Куриерската услуга за връщане на продукта е за сметка на потребителя. 

 

9.7  Търговецът незабавно възстановява сумата на потребителя, най-късно 14 дни, след като получи информация за отказване от договора. Продавача не е длъжен да възстанови плащанията на потребителя докато не получи стоката или докато потребителят не представи доказателства, че е изпратил обратно стоките. В случай, че Купувачът се откаже от договора за покупка само по отношение на част от Стоките (Купувачът е закупил няколко Стоки в рамките на един Договор/поръчка и се отказва/връща само някои от Стоките) и цената за транспорт на всички Стоки е била определена/договорена в рамките на един Договор/поръчка с една сума за всички Стоки, то Продавачът няма да възстанови на Купувача платената цена за транспорт на Стоките (тази цена за транспорт се възстановява само в случай, че Купувачът се откаже от целия Договор, т.е. се отказва от всички Стоки, закупени в рамките на един Договор/поръчка).

 

9.8  Ако Купувачът избере друг, освен най-евтиният транспорт за получаване на Стоката, която се предлага от Продавача, той връща на Купувача средствата за транспорт на Стоките, отговарящи на най–евтиния начин на доставка. В случай, че купувача се откаже от Договора само за  част от Стоките (Купувачът е закупил няколко Стоки в рамките на един Договор/поръчка и отказва/връща само част от Стоките) и цената за транспорт на всички Стоки е определена/договорена в рамките на един Договор/поръчка с единна сума за всички Стоки, тогава Продавачът не връща платената цена за транспорт на Стоките на купувача (такъв разход за транспорт се връща, само ако купувачът се оттегли от целия Договор, т.е. всички Стоки, закупени по един Договор/поръчка)

 

9.9  Финансовите средства ще бъдат върнати на сметка, която е посочена от клиента в договора за отказване от Стоката. Откаже ли се клиента на договора за покупка и Стоката не може да бъде върната, по начина по които е получена, клиента е задължен,  да заплати транспортните  средствата за връщане; в случай, че Стоките не могат да бъдат върнати по обичайния начин чрез пощата поради тяхното естество и Купувачът не може да организира транспортирането на Стоките, Продавачът ще организира транспортирането на Стоките от Купувача (от мястото, посочено от Купувачът), докато Купувачът е длъжен да заплати транспортната цена в размер на 65 лв до централен склад на продавача.

 

9.10  Купувача отговаря за качеството на връщаната Стока и нейната функционалност. Продавача има право да задържи частта за получен дефект на Стоката.

 

9.11  В случай на отказ от договора, в който е предложена услуга, за прекратяването му в момент, в които е започнал да тече срока за реализиране на поръчката и клиента се откаже от договора е необходимо да заплати пълната цена за предложената услуга.

 

9.12  При първата смяна на Стоката не се начислява на клиента такса за опаковане и връщане. В случай, че новата Стока бъде по-скъпа от старата е необходимо тя да се доплати по начина, по който е заплатена старата. Връщаната Стока, трябва да бъде в оригиналната опаковка, неизползвана, неповредена с всички елементи, с които е получена – с възможност за нова продажба. На клиента ще бъде предоставен касов бон за върнатата стока. Замяна на Стоки (препоръчваме продуктите да се изпращат на адреса на Продавача, кaто допълнително това е договорено на телефон +35924929256).

 

X. ДЕФЕКТНА СТОКА, ГАРАНЦИИ, РЕКЛАМАЦИИ И ОБСЛУЖВАНЕ

10.1  Продавача гарантира, че в момента на получаването на Стоката, няма дефекти. Продавача носи тази отговорност до момента на получаване на Стоката,

 • отговаря на договореното описание, вид и количество, както и качество, функционалност, съвместимост, оперативна съвместимост и други характеристики, договорени или заявени от Продавача
 • е подходящо за целта, за която купувачът го изисква, Продавачът се е съгласил с това
 • се доставя с договорените аксесоари и инструкции за употреба, включително инструкции за сглобяване или инсталиране
 • е подходящо за целта, за която обикновено се използва предмети от този вид, също и по отношение на правата на трети страни, правни разпоредби, технически стандарти или кодекси за поведение на дадения отрасъл, ако няма технически стандарти
 • по отношение на количество, качество и други свойства, включително издръжливост, функционалност, съвместимост и безопасност, съответства на обичайните свойства на предмети от същия вид, които купувачът може разумно да очаква, като се вземат предвид и публичните изявления, направени от Продавачът
 • доставя се с аксесоари, включително опаковката, инструкции за сглобяване и други инструкции за употреба, които купувачът може разумно да очаква
 • съответства на качеството или дизайна на образеца или шаблона, предоставен от Продавача на Kупувача преди сключването на Договора

 

10.2  Появили ли се дефект в период до дванадесет месеца от получаването на Стоката, се счита, че тази стока е била дефектна още при получаването ѝ.

 

10.3  Продавача предлага на клиента гаранция за период от 24 месеца(освен, ако не е на упоменато различно), която влиза в сила от момента на получаването на Стоката.

 

10.4  Периода за решаване на рекламация е изключен от гаранцията. Периода за гаранция продължава да тече от момента на получаване на рекламираната стока. Ако стоката бъде заменена, гаранцията на стоката започва да тече от датата на получаване на новата стока. Същото важи и за отделните части на дадена стока.

 

10.5  Клиента има възможността да упражни правата си при получаване на дефекта Стока в период до 24 месеца от датата на получаване на Стоката. Този тип право не важи

 

а. за намалени стоки с дефект, който е описан в самата Стока

б. на Стока, която е била износена

в. за допустима деформация при нормално използване на стоката

г. дефект описан в договорните отношения.

 

10.5.1  Гаранцията определя, че Стоките ще запазят своите функции и производителност за определения период от време и при нормална употреба. Ако това не е така, тогава Kупувачът има право за целия гаранционен период да накара Продавача да достави нови Стоки без дефекти или да поправи Стоките, а ако това не е възможно, купувачът има право да се откаже от Договора или да поиска разумно намаление

10.5.2  Купувачът няма право на гаранция, ако външно влияние или самият той е причинил дефекта, когато Стоките са преминали при него.

 

10.6  Ако на опаковката е въведен срок за използване на стоката, то срока за гаранцията е свързан с тази дата. Периода на гаранцията не се влияе от законовите отговорности на Продавача.

 

10.7  Продавача информира клиента в писмена форма, какви са неговите обезщетения и права в случай на повредена(дефектна)стока. Като в потвърждение за това, предоставя името си, адрес, идентификационен номер, при необходимост и друга информация за установяване на неговата самоличност. Продавача се задължава да обясни на клиента периода и условията при, които могат да се приложат тези права. В потвърждение на това Продавача не променя останалите права на клиента. Ако вида стока позволява, това може да бъде заменено с документ, които посочва всички необходими данни за Стоката.

 

10.8  Ако Стоките имат дефект (т.е. по-специално, ако не отговарят на горепосочената точка 10.1 от тези на ОУ), купувачът може да поиска отстраняване на дефекта. Купувача може да изиска и доставка на нова Стока без дефекти или ремонт на артикула, освен ако избраният начин за отстраняване на дефекта е невъзможен или несравнимо по- скъп спрямо другия; това се оценява по-специално по отношение на важността на дефекта, стойността, която Стоките биха имали без дефекта, и дали дефектът може да бъде отстранен по друг начин без значителни затруднения за купувача. Продавачът може да откаже да отстрани дефекта, ако това е невъзможно или непропорционално скъпо, особено като се има предвид сериозността на дефекта и стойността, която Стоките биха имали без дефекта.

 

10.9  Купувачът има право да се откаже от Договора. или да поиска разумно намаление, ако:

 • Продавача отказва да признае и отстрани дефекта, които купувача изисква в съответствие със законното искане на купувача съгласно предишната точка 10.8 от ОУ
 • дефекта се повтаря многократно
 • дефекта е нарушение на Договора
 • от изказването на Продавача или от обстоятелствата е видно, че дефектът няма да бъде отстранен в приемлив срок или без значителни затруднения за купувача

 

10.10  Разумното намаление се определя като разликата между стойността на Стоките без дефект и дефектните Стоки, получени от купувача.

 

10.11  Купувачът не може да се откаже от Договора, ако дефектът на Стоката е минимален – счита се, че дефектът не е незначителен, а това, че дефекта е несъществен, трябва да бъде доказан от Продавача

 

10.12  Ако купувачът се откаже от Договора, Продавачът ще възстанови заплатената цена на купувача без неоправдано забавяне след получаване на Стоките или след като купувачът му докаже, че е изпратил Стоките.

 

10.13  Правата за дефекти (жалби) се заявяват/прилагат към Продавача, от когото са закупени Стоките. Но ако в потвърждението, издадено от Продавача, е посочено друго лице, определено за ремонта, което се намира на мястото на Продавача или на място по-близо до купува.а,

10.14  На клиента се препоръчва да информира Продавача за дефект, като рекламира Стоката в най-кратък срок от получаването на дефекта на Стоката. Продавача не отговаря за дефект, при който клиента е продължил да използва Стоката и след установяване то му. При информиране Продавача на дефект в дадена Стока, клиента е задължен да обясни , как, по какъв начин се установява дефекта и поиска начин за реализиране на рекламацията.

 

10.15  Адреса за решаване на рекламацията:

Sportisimo

бул. Ботевградско шосе 525

1839 София

Изпращането на Стоките за рекламация се осъществява от посредническа фирма. За по-голяма прегледност, в документите , поместени в горната част напишете “REKLAMACE – e-shop”. Адрес и контакт на Вас. Продавачът не носи отговорност за пратки изпратени  за сметка на Продавача.

 

10.16  Купувачът е длъжен да докаже, че е закупил Стоката от Продавача и че рекламира дефекта в съответния срок (в рамките на две години от получаването на Стоката). Без да докаже тези факти, Продавачът не е длъжен да приеме рекламацията.

 

10.17  За установяването на рекламацията и нейното реализиране , клиента се задължава да върне Стоката във вид, в който да се рекламира  и реализира рекламацията.

 

10.18 Рекламацията се реализира веднага след нейното получаване - при по-специални случаи срока е максимално до 30 работни дни. В този срок, не се включва специализирано установяване( например от производител) на дефект. Рекламацията трябва да бъде решена в срок от 30 дни, в който е  включен периода за поправка, освен в случаите, в които двете страни не се договорят за друг вид срок.

 

10.19 Продавача уведомява клиента за решението на рекламацията с имейл или СМС ( важи при рекламиране във физически магазин на Продавача, или в онлайн магазина)

 

10.20 В случаите, в които е било използвано правото на рекламация, начина и периода, за който тя е решена – винаги това е потвърдено в писмена форма.

 

10.21 Стоката след рекламация се изпраща, с транспортна служба, автоматично на адреса от който е получена или подготвена за вземане от мястото на рекламацията.

 

10.22 В случаите, при които клиента не си вземе обратно Стоката за определения срок, Продавача има правото да поиска цена за складиране на дадената Стока.

 

10.23 В случаите на реализирана рекламация на Стока, клиента има право на определено обезщетение свързано с рекламацията (като това, може да бъде и безплатен транспорт за рекламираната Стока).

 

XI. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

11.1  В случай че Продавачът осигури на Купувача други изгоди, свързани със закупуването на Стока, например като удължен срок за замяна на Стока и др., тези изгоди и свързаните с тях задължения са валидни и се определят според договорените при покупката на Стока условия и според условията, определени от Продавача в съответната документация.

 

11.2 За упражняване на изискванията на купувача се използват отговарящите разпоредби в Общите условия или обичайните търговски практики, използвани за реализацията на правата на купувача, като се вземе предвид защитата на купувача като потребител.

 

11.3  Извънсъдебното разглеждане на жалби от потребителите се осигурява от Продавача и се осъществява чрез контактният формуляр. Продавачът е задължен да изпрати информация за резултата от разглеждането на жалбата по електронна поща на имейл адреса на купувача.

 

 

 

XII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

12.1 Общите условия, публикувани в Сайта на Продавача, се прилагат в деня на потвърждаването на Поръчката, освен ако не е договорено друго между страните в писмена форма. Ако поръчката е изпратена след датата на промяна на Общите условия, валидни са текущите Общи условия.

 

12.2 Продавачът има право да променя тези Общи условия, като промяната им трябва винаги да се публикува в Сайта, съответно в Сайта винаги ще са публикувани текущите Общи условия. Същевременно в Сайта ще бъдат публикувани и всички стари версии на Общите условия.