Компанията SPORTISIMO s.r.o., със седалище Řevnická 170/4, 155 21 Praha 5 - Třebonice, ЕИК: 26194627, регистрирана в Търговския регистър на Oбщинския съд в Прага, раздел C, Папка 78675 (наричана по-нататък само "Продавач"), с настоящото публикува Общите условия (по-нататък само "ОУ"), които са валидни при закупуване на стоки, предлагани от Продавача в неговия онлайн магазин - електронен магазин на уеб страницата

http://www.sportisimo.bg (по-нататък само "Страницата").

Тези общи условия се прилагат съответно и при закупуването на стоки в магазините на Продавача, ако те отговарят на характера на взаимоотношенията – и по-точно за отговорността при дефекти-рекламации.

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

С реализирането на поръчката купувачът приема ОУ на Продавача, в които се регламентират взаимните права и задължения, които произтичат от отношенията на закупуване на Стоки от Продавача. Отношенията между купувача и Продавача се ръководят от тези ОУ, които са обвързващи и за двете страни, освен ако не е записано нещо друго в сключения договор. ОУ определят правата и задълженията на Продавача и неговите клиенти (купувачи), създават в своя настоящ вариант съдържанието на договора за покупка (за доставка на стоки) и съответно са нейна неразделна част. Правата и задълженията произтичащи от тези ОУ, изрично регламентирани, се уреждат от разпоредбите на съответното законодателство и по-специално от Гражданския кодекс (на Чешката република), който е в сила.

  

II. ЗАДЪЛЖЕНИЕ ДА ИНФОРМИРА

С това продавачът информира купувача, а купувачът удостоверява с извършването на поръчката, че е бил информиран и е информиран от Продавача за следното:

 (i) самоличността на Продавача, която е компанията SPORTISIMO s.r.o., Řevnická 170/4, 155 21 Praha 5 - Třebonice, ЕИК: 26194627, регистрирана в Търговския регистър на общинския съд в Прага, раздел C, Папка 78675, телефонни номера и адрес за получаване на електронна поща и друга информация за контакт са посочени в интернет страницата в раздел – Контакти,

 

(ii) обозначението на стоки или услуги (по-нататък само "Стоки") и описание на техните основни функции се намира в уебсайта за всяка отделна стока или във връзката – линк към друга интернет страница (производител / дистрибутор, и т.н.),

 

(iii) цената на Стоката и метода на изчисляването ѝ, включително всички данъци и такси, е винаги записана при определената Стока и е крайна,

 

(iv) начинът на плащане, включително задължението за авансово плащане, който е винаги определен от възможността на избора на купувача при определената стока, изборът от предложените начини на плащане на Стоката зависи от купувача и избраният начин на плащане не може да се променя по-нататък без съгласието на Продавача,

 

(v) начинът за доставка или получаването на услуга, който винаги се определя от възможностите на купувача при определената Стока, изборът от предлаганите начини за доставка зависи от купувача, като избраният начин за доставка не може впоследствие да се променя без съгласието на Продавача,

 

(vi) разходите за доставка на Стоката, които са винаги записани при отделните начини за доставка, с избиране на начин за доставка на Стоката купувачът едновременно определя и се съгласява с определените разходи – цената, която трябва да заплати за доставката на Стоката,

 

(vii) данни, свързани с произтичащи права от неправилно изпълнение на задълженията, както и гаранционни права и други условия за упражняване на тези права, както е посочено по-долу в тези ОУ,

 

(viii) затова, че Продавачът притежава в цифрова и защитена форма съдържанието на поръчките, водещи до сключване на договор за доставка на Стоките с купувача, включително споделените от купувачите лични и други данни, и използва актуални технически мерки, съответстващи на използваните в момента технически системи за сигурност; купувачът има право по всяко време да поиска да му съобщят използваните понастоящем технически средства и Продавачът трябва да предостави на купувача такава информация до степента, необходима за информиране на купувача без да застраши търговската тайна и друга поверителна информация на Продавача,

 

(ix) затова, че цифровото съдържание на поръчките и всички други данни, съхранявани от Продавача, са съвместими (и приложими) с обикновено използвания (i) хардуер, т.е. персоналните компютри и Mac компютрите – на компанията Apple, и (ii) софтуер – с най-често използваните офис системи, т.е. Microsoft Office – в момента използващият се (особено формат Word, Excel и др.), Acrobat reader (особено формат PDF), общи уеб/интернет формати (html формат). Продавачът, в съответствие с правните разпоредби, съобщава горепосочените формати и заглавия по разбираем начин,

 

(x) разходите свързани с комуникация от разтояние, когато няма допълнителни разходи, такси и др., свързани с използването на Страницата, с изключение на необходимите разходи за интернет връзка, които си заплаща сам купувача в зависимост от използвания от него интернет пакет,

 

(xi) за възможността за отказ, като купувача има право да се откаже от договора за покупка на Стоката без да заявява причина и то в срок от тридесет дни от датата на получаването ѝ (последната ѝ част), както е посочено по-долу,

 

(xii) затова, че купувачът има право да изпрати на Продавача оплакване във всякаква форма и във всеки случай и Продавачът ще се занимава с него и ще направи всичко възможно да го разреши; купувачът може да подаде жалба до извънсъдебни органи или държавния надзор, който е (а) Чешката търговска инспекция - www.coi.cz ("ЧТИ") – за охрана на потребителите, (б) Служби за лицензиране на търговията (www.statnisprava.cz) - Надзор за спазване на задълженията в търговията и услугите, (в) Службата за защита на личните данни (www.uoou.cz) – защита на личните данни; в случай че страните не могат да се договорят за разрешаване на спора, могат да се обърнат и към съответния съд,

 

(xiii) затова, че поръчката ще бъде депозирана при него и че ще осигури достъп на купувача до нея при поискване,

 

(xiv) затова, че поръчката и следващите стъпки водещи до договор и Страницата като такава са на български език,

 

(xv) затова, че сключването на договор възниква при попълване на необходимите данни – поръчване на Стоки посредством Страницата, т.е. с попълване на необходимите данни във формуляра за поръчка на електронния магазин и неговото потвърждение/поръчка на Стока на Страницата,

 

(xvi) в случай че установите грешки възникнали при въвеждане на данните преди потвърждението/изпращането на поръчката от купувача е възможно те да се поправят по същия начин, по който са били въведени,

 

(xvii) затова, че Продавачът публикува в Страницата си кодекса за поведение, който е задължаващ за него или доброволно го изпълнява; в случай че Страницата не съдържа кодекс за поведение, то той не е задължителен за Продавача,

 

(xviii) затова, че купувачът има правото да изтегли от Страницата в текстов документ освен поръчката на Стоката/договора също и ОУ,

 

(xix) в случай че по някаква причина (грешка и т.н.) разпоредбите на тези ОУ се отклоняват от законовите разпоредби за защита на купувачите - потребителите, те не се вземат предвид. Това е валидно и в случай, че купувачът се откаже от специалното си право, което му предоставя законът.

 

III. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА И НЕГОВОТО ПОДПИСВАНЕ

3.1 Купувачът има възможността чрез електронния магазин на Страницата да закупи Стоките, предлагани от Продавача, т.е. да сключи Договор за покупка с Продавача (наричан по-нататък само "Договор").

 

3.2 Закупуването на Стоки чрез страниците се предлага от Продавача като част от неговата търговия на дребно и не е предназначено за продажба на стоки с цел препродажба от купувача. В случай че купувачът желае да закупи стоката с цел извършване на следващи продажби, той е задължен да отбележи това в изпълнението на поръчката и да изпълни посочените задължения от Продавача, водещи до сключване на договора, който не е задължително да се сключи посредством страницата и то според изискванията на Продавача.

 

3.3 Сключването на Договор между купувача и Продавача се извършва чрез попълване на необходимите данни, свързани със спецификацията на Стоката (предназначение на Стоката, размер, цвят и т.н.), определяне на начина на плащане за Стоката, определяне на начина на доставка на Стоката, спецификации на купувача и други необходими данни съгласно актуалния формуляр за изпълнение на поръчката/сключването на Договора. Купувачът е задължен и едновременно с това упълномощен да провери попълнените данни преди окончателното изпращане/потвърждение на поръчката и да ги коригира/поправи по същия начин, по който са били въведени. След като поръчката е потвърдена/изпратена, данните не могат да бъдат променени и поръчката е задължителна и с това Договорът е сключен с изключение на точката по-долу.

 

3.4 Продавачът има правото да поиска от купувача да разреши/потвърди поръчката поради естеството на характера на поръчката (количество на Стоката, цена, транспортни разходи, разстояние и др.) и по друг подходящ начин (с изключение на потвърждението му на Страницата), напр. по телефона или писмено. Ако купувачът откаже да потвърди поръчката по необходимия начин, поръчката се счита за неизпълнена.

 

3.5 Продавачът може също така в отделни случаи да сключи договора чрез други средства за кореспонденция от разстояние, не само чрез Страницата и по-специално чрез електронна поща с Продавача или по телефона и т.н. В този случай Договорът се сключва в момента, в който:

 

(i) купувачът получи от продавача чрез комуникация от разстояние (по-специално електронна кореспонденция) обобщение на всички съществени изисквания по Договора, т.е. спецификация на стоките, цената, начинът на доставка на стоката, транспортните разходи за доставка на Стоката, начинът на плащане и др., и същевременно

 

(ii) купувачът не се откаже в рамките на 12 часа от получаването на горепосоченото обобщение на Договора, посредством електронната поща на eshop@sportisimo.bg (или с помощта на други средства, посочени в данните за контакт), като посочва на Продавача номера на поръчката или други данни за идентифициране на поръчката.

 

3.6 Продавачът не носи отговорност за това, че купувачът не е получил съответната електронна кореспонденция или дори поръчаните Стоки, ако е доставена на адрес, съобщен от купувача, но на съответния адрес има право да получи доставеното (само/също) и трето лице, в случай и да откаже и т.н. Продавачът не е в състояние да проверява и контролира достоверността на въведените от купувача данни при поръчване на Стоката. Купувачът е отговорен за достоверността и редовността на попълнените данни и носи всички рискове свързани с валидността на въведените данни при поръчване на Стоката.

 

3.7 Продавачът е упълномощен да използва технически/цифрови средства за защита от автоматично (не човешко) попълване на формуляри за поръчки.

 

3.8 Договорът между Продавача и Купувача се сключва въз основа на правилното попълване на формуляра за поръчка - всички задължителни данни (попълване на незадължителните данни е по желание на купувача) на Страницата и окончателното потвърждаване/изпращане на поръчката на купувача. Продавачът потвърждава на купувача от разстояние за получаването на поръчката (по-специално чрез имейл на посочения от купувача адрес).

 

3.9 Предмет на покупката/продажбата по Договора са само Стоките, изрично посочени в поръчката/договора, освен ако не е договорено нещо друго между купувача и Продавача.

 

3.10 Купувачът има предвид, че с оглед извършването на покупката чрез Страниците (а също така и в магазините) и актуализирането на съответните данни на Страницата може да се случи така, че поръчаната Стока от купувача да е вече продадена (въпреки че все още е посочена на Страницата като налична). В такъв случай Продавачът незабавно ще информира купувача за това, след като установи неналичността. Ако страните не се споразумеят за друго в рамките на 2 дни (за удължаване на срока на поръчката или за промяна на поръчката), Договорът се прекратява и никоя от страните няма право да претендира за обезщетения или др.

 

3.11 Със сключения договор Продавача, се задължава да достави на купувача: стоки без дефекти и в съответствие със спецификацията или обичайните за даденате Стока качества:

- според спецификацията в направената поръчка/Договора,

- спазващи всички стандарти, наредби и разпоредби, които са в сила в ЧР,

- снабдени с чешки или английски инструкции за експлоатация, гаранционни карти и списъци със сервизи, ако това се изисква за дадения вид Стока.

- данъчния документ(фактурата) е на хартия и се прилага физически в доставяната пратка със стоката.

 

3.12 По искане от купувача, Продавачът е длъжен да му издаде документ за покупка на Стоката, като посочи датата на продажбата, описанието на Стоката, цената на Стоката, мястото на доставка, датата на доставка заедно с идентификационните данни на Продавача. Това задължение на Продавача се изпълнява също чрез изпращане на копие от поръчката на Стоката.

 

3.13 Купувачът има възможност да отмени вече сключен Договор (анулиране на поръчката) в рамките на 2 часа от сключването на Договора (потвърждение на поръчката) като уведоми за това Продавача по един от следните начини:

(i) чрез обаждане на номер +359 24 92 92 56 - единствено в работно време от 9:00 до 17:30 часа

(ii) на e-mail: eshop@sportisimo.bg.

 

Възможност за резервация на стока в магазин в България - ВНИМАНИЕ

 

3.14 Продавачът е сестра компания на компанията СПОРТИСИМО БГ ЕООД. (Седалище на компанията: улица Порто Лагос 7, 63 София), (по-нататък само „Спортисимо ЕООД“). Спортисимо ЕООД извършва търговската си дейност с филиали/магазини в България, в които продава своята спортна стока.

 

3.15 Въз основа на споразумението между Продавача и компанията Спортисимо ЕООД, Купувачът може да резервира в Страницата стока за бъдеща покупка в избран магазин на компанията Спортисимо ЕООД. Резервацията не се счита за покупка на стока, за поръчка на стока, нито за задължителна покупка на стока (задължение на Купувача да закупи стоката).

 

3.16 Купувачът има предвид, че в случай на резервиране на стока в магазин, не се осъществява покупка/продажба на стока от Продавача чрез Страницата и че въз основа на резервацията Купувачът има възможността да резервира избраната от него стока в избран магазин на Спортисимо ЕООД и лично да я закупи в същия магазин на компанията Спортисимо ЕООД. Продавачът не извършва ролята на посредник при продажба на стоката.

 

3.17 Всички правоотношения, произлизащи от последващата покупка на резервираната стока в магазин на компанията Спортисимо ЕООД, са правоотношения между Купувача и компанията Спортисимо ЕООД при покупката на стоката в магазина. Купувачът така може (трябва) да използва всички свои права от покупката на резервирана стока (напр. правата за рекламация) изрично във връзка с компанията Спортисимо ЕООД и не му принадлежат правата, които произлизат от покупката на стока в Страницата (напр. отказ от отговорните отношения/връщане на стока без причина, ако тези права не са напр. изрично предоставяни от компанията Спортисимо ЕООД при покупка на стока в магазин).

С резервирането на стока в магазин в България Продавачът има предвид по-горе описаните условия.

 

IV. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ/ДОСТАВКА 

4.1 Мястото на изпълнение - доставката на Стоката е мястото, посочено от купувача в поръчката/Договора. Продавачът доставя на всички адреси в България, като Продавачът по свой избор може да ограничи на Страницата доставката на Стоки извън Чешка република.

 

4.2 Стоките се доставят от склада, а в случай и от избрани магазини на Продавача. Адресът на склада е WEST GATE PARK RUDNÁ, улица Zа Panskou zahradou 1018/1, град Rudná u Prahy, пощенски код 252 19.

 

4.3 Мястото за връзка на електронния магазин е Центърът за връзка с клиенти на Продавача, който е с адрес: WEST GATE PARK RUDNÁ, улица Zа Panskou zahradou 1018/1, град Rudná u Prahy, пощенски код 252 19, (тел.: +359 24 92 92 56, e-mail: (eshop@sportisimo.bg).

 

4.4 Собствеността върху Стоката се прехвърля на купувача чрез доставката ѝ на адреса, посочен от купувача (без значение от това, кой е приел Стоката).

 

4.5 В случай че купувачът поръча Стока за трета страна (договор в полза на трето лице), третото лице придобива правата на Стоката чрез нейното приемане (и става купувач с всички права и задължения). В случай че третата страна откаже Стоката, купувачът придобива правата върху Стоката и Договорът продължава да важи между купувача и Продавача. Ако купувачът продаде стоката на трето лице, третото лице не придобива права по отношение на Продавача.

 

4.6 При получаване на Стоката купувачът трябва да я провери внимателно. В случай че я намери за дефектна или има друго несъответствие с поръчката, изискваме от купувача незабавно да уведоми Продавача по описания по-долу начин за дефектна Стока (предявяване на рекламация).

 

V. ЦЕНА

5.1 Цените на Стоките, показани в Страницата, са валидни към момента на поръчване на стоките/сключване на Договора. Продавачът си запазва правото да променя цените преди сключването на Договора (в случай на печатна грешка, Стоките се продават на действителната им цена, ако е очевидна, а в случай че не е очевидна, но проверима печатна грешка, не се стига до сключване на Договор) в случай на промяна в обменния курс, голямо нарастване на инфлацията или значителни промени в условията на производителя и останалите доставчици на Стоки и то винаги преди сключване на Договора - окончателното потвърждаване на поръчката.

 

5.2 Покупната цена се счита за заплатена, като се има предвид избрания начин на плащане, тепърва с получаването на цялата покупна цена на Стоката на сметката на Продавача или с получаване на сумата в брой на касата на Продавача или от куриера, ако плащането се осъществява чрез наложен платеж.

 

5.3 Покупната цена, посочена на Страницата, в рамките на поръчката на сключения Договор е крайната цена за закупуване на Стоките (цената за (i) доставка и (ii) начинът на плащане са посочени отделно) с включени всички данъци, такси и др., освен ако изрично в Страницата и в рамките на поръчката/договора не е посочено друго (цена за специална опаковка и др.).

 

5.4 Продавачът не е задължен, но има правото да предостави фактура или друг документ, свързан с цената (и плащането) на купувача. Документът за размера на цената и задължението по нейното заплащане между Продавача и купувача е поръчката/Договорът.

 

5.5. За дата на реализиране на данъчното плащане се счита деня на доставката на Стоката, освен ако не е предвидено друго в съответния закон.

 

5.6 Купувачът се задължава да плати покупната цена според избрания от него начин, включително цената за избрания начин на доставка на Стоката и цената за избрания начин на плащане.

 

VI.СРОК ЗА ДОСТАВКА

6.1 Продавачът изпраща Стоките в срока, посочен в Страницата за поръчка на Стоки.

 

6.2 Стоките се доставят чрез избрания от купувача начин на доставка, като Стоката се предава на избраната куриерска служба (начин на доставка) в рамките на срока за изпращане на Стоката. Крайният срок за доставка на Стоката зависи от избрания от купувача начин. Сроковете за доставка на Стоката на отделните куриерски служби са изброени в Страницата или в уеб страниците на следните куриерски служби:

- Спиди (https://www.speedy.bg/bg/)

- Еконт (https://www.econt.com/)

 

6.3 Времето за изпращане на Стоката започва да тече от датата на сключване на Договора, а в случай на заплащане на цената за доставка на Стоката по различен начин от приемането на Стоката, от момента на заплащане на цената за доставка на Стоката.

 

6.4 Периодът на изпращане може да бъде удължен съответно с обстоятелствата, ако закъснението се дължи на форсмажорни обстоятелства или обстоятелства, които не са по вина на Продавача.

 

6.5 Ако Продавачът не успее да изпрати Стоката в рамките на определения срок, то той трябва да уведоми купувача за това без никакво забавяне. Освен ако страните не се споразумеят за друго в рамките на 2 дни (за удължаване на датата на изпращане на Стоката или друга промяна на поръчката) Договорът изтича и нито една от страните няма право да претендира за обезщетение и др.

 

VII.  РАЗХОДИ ЗА ДОСТАВЯНЕ  НА СТОКИ

7.1 Клиентът е задължен да заплати разходите за доставка за Стоката на Продавача по същият начин, по който заплаща цената на самата стока и то за посочената цена на избрания начин на доставка.

 

7.2 Цената за доставка на Стока се различава в зависимост от избрания начин на транспорт. В цената са включени всички данъци (предимно ДДС), такси и други.

 

7.3 Актуалната цена за доставка на Стока е с ДДС и е предложена от куриерската служба. Избраната куриерска служба си запазва правото да променя цените, затова тези цени не са посочени тук, а са актуализирани в Страницата.

 

7.4 Продавачът може да си позволи, при определена цена на Продукт (или поръчка), да предложи на клиента безплатна доставка или доставка с по-ниска цена.

 

VIII.  НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ

8.1 Клиентът е задължен да плати цената за Стоката, т.н. покупна цена, цената за доставка на Стоката, таксата за начина на плащане (напр. банков превод) и други възникнали след договаряне цени по един от следните начини:

 

(i) в брой при получаване на Стоката,

 

(ii) on-line с помощта на платежна система - Информация за заплащане с карта.

 

8.2 С избраният начин на плащане от купувача може да бъде свързана цена, която купувачът е задължен да плати заедно с покупната цена на Стоката.

 

8.3 Поради възможността от възникване на промяна на цените, свързани с начина на плащане, те не са поместени тук, а са редовно актуализирани в Страницата. Крайната цена включва всички данъци (предимно ДДС), такси и други.

 

IX. ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРНИТЕ ОТНОШЕНИЯ БЕЗ ЗАЯВЯВАНЕ НА ПРИЧИНА, ЗАМЯНА НА ПРОДУКТ

9.1 Клиентът има правото на отказ от Договора, който е сключил в Страницата ни/с помощта на Страницата ни (с e-mail, с телефонно обаждане и др.), без да посочи конкретна причина за прекратяването на Договора при определени от компанията условия.

 

9.2 Не предлагаме опция "преглед и тест" преди заплащане на поръчката. Клиентът има правото да се откаже от договора в срок от 30 дни, считани от датата на получаване на Стоката (условията са в последната част).

 

9.3 Писмената декларация за отказ от договора е необходимо да бъде изпратена по следните начини:

 • посредством писмо на адрес:

Sportisimo

бул. Ботевградско шосе 525

1839 София

 • с телефонно обаждане на +359 24 92 92 56 – в работни дни от 9:00 до 17:30,
 • с e-mail на адрес eshop@sportisimo.bg,
 • с попълване на формуляр в Страницата ни (Формуляр за отказване от стока до 30 дни от покупката ѝ); формулярът се изпраща заедно с фактурата.
 • или по друг подходящ начин.

 

9.4 Срокът за отказ от Договора е изпълнен в случай, че не са изтекли 30 дни от датата на получаване.

 

9.5 Ако клиентът се откаже от Договора, е необходимо да върне Стоката в срок от 30 дни от получаването ѝ заедно с формуляра за отказване от стока и фактурата (която служи за доказване на това, че конкретната стока е била закупена от Продавача) на адрес:

 

Sportisimo

бул. Ботевградско шосе 525

1839 София

 

Транспортните разходи за връщане на продукт/и са за сметка на клиента. Пратки изпратени с наложен платеж няма да бъдат приети.

 

9.6 Продавача незабавно възстановява сумата на потребителя, най-късно 14 дни, след като получи информация за отказване от договора. Продавача не е длъжен да възстанови плащанията на потребителя докато не получи стоката или докато потребителят не представи доказателства, че е изпратил обратно стоките. В случай, че Купувачът се откаже от договора за покупка само по отношение на част от Стоките (Купувачът е закупил няколко Стоки в рамките на един Договор/поръчка и се отказва/връща само някои от Стоките) и цената за транспорт на всички Стоки е била определена/договорена в рамките на един Договор/поръчка с една сума за всички Стоки, то Продавачът няма да възстанови на Купувача платената цена за транспорт на Стоките (тази цена за транспорт се възстановява само в случай, че Купувачът се откаже от целия Договор, т.е. се отказва от всички Стоки, закупени в рамките на един Договор/поръчка).

 

9.7 Финансовите средства ще бъдат върнати на сметка, която е посочена от клиента в договора за отказване от Стоката.

 

9.8 Ако клиента избере друг начин за връщане на Стоката, които е различен от най-евтиният  начин за връщане предложен от Продавача, то клиента ще  получи финансовите средства за само за  посочения вид транспорт от Продавача.

 

9.9 Откаже ли се клиента на договора за покупка и Стоката не може да бъде върната, по начина по които е получена, клиента е задължен,  да заплати транспортните  средствата за връщане.

 

9.10 Продавачът не е задължен да върне финансовите средства на клиента по-рано от периода на получаване обратно на стоката или до доказването за това.

 

9.11  Купувача отговаря за качеството на връщаната Стока и нейната функционалност. Продавача има право да задържи частта за получен дефект на Стоката.

В случай на отказ от договора, в който е предложена услуга, за прекратяването му в момент, в които е започнал да тече срока за реализиране на поръчката и клиента се откаже от договора е необходимо да заплати пълната цена за предложената услуга.

 

9.12 При първата смяна на Стока не се начислява на купувача такса за опаковане и връщане. В случай че новата Стока е по-скъпа от старата Стока, е необходимо тя да се доплати по начина, по който е била платена старата. Върнатата Стока трябва да бъде в оригиналната си опаковка, неизползвана, неповредена и с всички елементи, с които е получена – с възможност да бъде използвана за нова продажба. Клиентът е задължен да предостави фактура/касов бон за Стоката, която връща. Замяна на Стоки - препоръчваме продуктите да се изпращат на адреса на Продавача след допълнителна договорка на телефон +420 226 254 890.

 

X. ДЕФЕКТНА СТОКА, ГАРАНЦИИ, РЕКЛАМАЦИИ И ОБСЛУЖВАНЕ

10.1 Продавачът гарантира, че Стоката е без дефекти до момента на получаването ѝ от купувача. По-точно, продавачът е отговорен пред купувача, че в момента, в който купувачът е поел Стоката,

 • тя притежава характеристиките, договорени между страните и че при липса на договорени характеристики Стоката притежава характеристиките, които е описал Продавачът или производителят на Стоката или които купувачът е очаквал с оглед на естеството на Стоката и рекламата, свързана с дадената Стока,
 • тя е подходяща за целта, за която Продавачът пояснява или за която обикновено се използват вещи от този вид,
 • отговаря на качеството, което е договорено с Продавача или на предложения еднакъв вид Стока,
 • е в същия брой части, размер, тегло и
 • отговаря на законовите изисквания.

 

10.2 Появи ли се дефект в период до дванадесет месеца от получаването на Стоката, се счита, че тази стока е била дефектна още при получаването ѝ.

 

10.3 Продавачът предлага на клиента гаранция за период от 24 месеца (освен ако не е упоменато друго), която влиза в сила от момента на получаването на Стоката.

 

10.4 Времето от момента на упражняване на правото на отговорност за дефекти до момента, в който Купувачът е длъжен да поеме Стоката след прекратяване на разглеждането на случая за предявена рекламация, не се смята в гаранционния срок. При размяна на стоки гаранционният срок започва да тече отново от получаването на новата Стока. Същото се отнася и за съответна част от Стоката, ако е необходима нейната замяна. Гаранционният срок не може да бъде бъркан с трайността на Стоките, т.е. с периода, през който Стоките могат в съотвествие на правилни грижи, на техните свойства, цели на използване и разлики в интензивността на използване да издържат.

 

[Права на купувача при дефектна стока]

10.5 Клиентът има възможността да упражни правата си при получаване на дефектна Стока в период до 24 месеца от датата на получаване на Стоката. Този тип право не важи (а) за намалени стоки с дефект, който е описан в самата Стока, (б) на Стока, която е била износена, (в) за допустима деформация при нормално използване на стоката, (г) дефект описан в договорните отношения.

 

Купувачът има правото на предявяване на рекламация на Стока с дефект, който е възникнал в рамките на 24 месеца от получаването на Стоката. Това не се отнася (а) за стоки, продавани на по-ниска цена заради дефект, който е договорен и е причина за по-ниската цена, (б) за износване на стоките, причинено от нормална употреба, (в) за допустима деформация на стоките при тяхното нормално използване и (г) за дефект на стоките, описан в договорните отношения. 

 

10.6 Ако на опаковката на Стоката, в описанието на Стоката или в рекламата на Стоката е въведен срок за използване на стоката, тогава гаранционният срок е свързан с тази дата (по-кратък и по-дълъг). Периодът на гаранцията не се влияе от законовите отговорности на Продавача в по-горе посечения срок.

 

10.7 Продавачът информира клиента в писмена форма, в каква степен и колко дълго трае задължението в случай на лошо изпълнение. В потвърждението Продавачът въвежда името си, адреса, идентификационния си номер, а при необходимост и друга информация за установяване на неговата самоличност. Продавачът се задължава да обясни на клиента периода и условията, при които могат да се приложат тези права. В потвърждението Продавачът трябва да обясни на купувача, че не променя останалите му права. Ако видът на Стоката позволява, горепосочените данни могат да бъдат описани в документа, който служи като доказателство за покупка на Стоката. Ако закупената стока не функционира според договорните отношения, т.е. е дефектна - клиентът има правото да поиска:

 

(i) доставка на нова Стока без дефект, освен ако това изискване е несъразмерно с естеството на дефекта (по-точно, ако дефектът може да бъде отстранен без неоправдано забавяне, освен ако не е уговорено друго от двете страни или ако има лек дефект, който не възпрепятства използването на Стоката),

 

(ii) ако е повредена само част от Стоката, клиентът има правото да поиска подмяна само на дефектната част,

 

(iii) съществува ли възможност за лесно отстраняване на дефекта, както е описано в подточки (i) и (ii) (т.е. в случай че дефектът може да се отстрани без излишно забавяне, не по-късно от 30 дни, освен ако страните не се споразумеят за друго) купувачът има право на безплатно отстраняване на дефекта,

 

(iv) не съществува ли начин за изпълнение на по-горе описаните подточки, клиентът има право на прекратяване на договорните отношения с Продавача.

 

10.8 В случaите в които дефектът е отстранен, но функционалността на Стоката е нарушена (не може да се използва за нейното предназначение), клиентът има право на нова Стока или подмяна на дефектната част. В такъв случай клиентът има правото и да прекрати договорните отношения с Продавача.

 

10.9 Ако клиентът не се откаже от договора или не упражни правото си на замяна на Стока без дефект (или част от Стоката), има правото да получи намаление на цената на Стоката. Клиентът има право и на намаление в случай, че Продавача не може да му предложи нова Стока или поправката на същата и когато това е довело до възникнали проблеми от страна на клиента.

 

10.10 Ако купувачът не се откаже от договора или не приложи правото си на получаване на нова Стока без дефекти, да замени дефектната ѝ част или да изисква нейната поправка, може да изисква и разумна отстъпка. Купувачът има право на разумна отстъпка, дори и ако Продавачът не може да достави нова Стока без дефекти, да замени нейната част или да я поправи, както и ако продавачът не успее да разреши проблема в разумен срок или ако решаването му би причинило сериозни затруднения на купувача.

 

10.11 Правото на рекламация не принадлежи на купувача, ако той е знаел за дефекта на Стоката преди получаването ѝ или ако той сам е отговорен за създаването на дефекта.

 

10.12 Ако Стоката има дефект, от който Продавачът е обвързан и същевременно Стоката е продадена на по-ниска цена или е била използвана, тогава купувачът има правото на разумна отстъпка.

 

10.13 Правата за рекламация се прилагат към Продавача, от който Стоката е била закупена. Ако Продавачът е посочил в потвърждението на рекламация друго лице, предопределено за поправка на Стоки, което е по-близо до местоположението на Продавача или на купувача, тогава правата за поправка на Стока се прилагат към това лице. Предопределеното за поправки на Стоки лице е задължено да поправи Стоката до 30 дни от получаването ѝ, освен ако страните не се договорят по различен начин.

 

10.14 В случай че купувачът упражни правото си на рекламация, Продавачът е задължен да го информира писмено за съгласието си, за датата на рекламация, за поправката на Стоката и за срока, в който ще се състои поправката.

 

10.15 Купувачът е длъжен да уведоми Продавача, че Стоката има дефект - да предяви рекламация на Стоката без неоправдано забавяне, след като открие дефекта (Продавачът не носи отговорност за дефекта/увеличаването на дефекта, ако Купувачът е открил този дефект и е продължил да използва Стоката). При уведомяване за дефект - предявяване на рекламация на Стока, Купувачът уведомява Продавача за начина, по който се проявява дефектът и за резултата и начина, по който желае рекламацията да бъде извършена - упражняване на правото на предявяване на рекламация без възможност за промяна на избрания начин, освен ако не се е договорил с Продавача по различен начин.

 

10.16 Адрес за предявяване на рекламация:

 

Sportisimo

бул. Ботевградско шосе 525

1839 София

 

Изпращането на Стоките за рекламация се осъществява с помощта на куриерска служба. За улесняване и за по-бързо осъществяване на рекламацията Ви молим да напишете върху колета, съдържащ Стоката и върху горепосочените документи “РЕКЛАМАЦИЯ – e-shop”. Същевременно е необходимо да напишете и Вашия адрес и телефонен номер. Продавачът не носи отговорност за пратки изпратени за сметка на Продавача.

 

10.17 Купувачът е задължен да предостави документ, който доказва, че е закупил стоката от Продавача и че предявява рекламацията в определения по Договора срок. Без предоставяне на документ, който доказва тези факти, Продавачът не е задължен да приеме рекламацията.

 

10.18 Купувачът е задължен да изпрати Стоката във вид, в който тя да може да бъде оценена и разгледана с цел осъществяване на рекламацията.

 

10.19 Рекламацията се реализира веднага след нейното получаване от Продавача или от упълномощено от него лице (работник) - при по-сложни случаи срокът се удължава до 3 работни дни. Този период не включва разумен срок в зависимост от вида на Стоките, необходим за експертна оценка на дефекта. Рекламацията и поправянето на Стоката трябва да бъдат осъществени в срок от 30 дни от упражняването на правото на рекламация, освен ако Пр

XII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
12.1 Продавачът ще обработва личните данни, съобщени му от купувача при закупуването на Стока, а купувачът дава съгласие за обработването на личните данни и тяхното последващо използване със съобщаването им на Продавача. Продавачът ще обработва всички съобщени му от купувача данни и по-точно:
име и фамилия

 • имейл
 • телефонен номер
 • адрес
 • данни за платежната карта като издателя, дата на изтичане на валидността на картата + първите и последните четири цифри, при условията, посочени в член 12.4 по-долу

Продавачът обикновено получава директно личните данни от купувача чрез уебсайта на Продавача или при комуникация с купувача. Продавачът получава данните за платежните карти от оператора на платежния портал Global Payments Europe, s.r.o., ЕИК: 27088936, със седалище на адрес V olšinách 626/80, Strašnice, 100 00 Prague 10, който ще обработва личните данни в името на Продавача като обработващо лице на лични данни, ако купувачът даде съгласието си за това, например като постави отметка в съответното поле за съгласие. Давайки съгласието си, купувачът изрично се съгласява тези данни да бъдат предадени на Продавача от Global Payments Europe, s.r.o. 

12.2 Горепосочените лични данни, с изключение на данните за платежни карти, ще се обработват с цел реализиране на Договора, идентифициране на договорилите се страни и изпълнение на Договора, както и с цел записване и архивиране на Договора и бъдещето му евентуално прилагане за защита на правата и задълженията на договорилите се страни. Посочените лични данни ще бъдат обработвани за горепосочената цел за срока на договорното правоотношение и за срок от 10 години след прекратяването на договорните отношения, ако друг закон не изисква запазването на договорната документация за по-дълъг срок.

12.3 Имейл адресът и телефонният номер ще бъдат допълнително обработени с цел записване в базата данни за изпращане на търговски съобщения („Съгласие за използване на данни за маркетингови цели“), ако купувачът отметне съответното поле за съгласие или ако остави съответното поле за несъгласие празно при поръчването на Стока и то за срок от 3 години от последния сключен Договор, освен ако срокът не бъде удължен от купувача. Можете да прекратите/да се отпишете от абонамента за изпращане на търговски съобщения по всяко време чрез изпращане на писмо, чрез изпращане на имейл на адрес eshop@sportisimo.bg, чрез щракване върху линка в търговското съобщение, чрез изпращане на SMS или с помощта на друг подходящ начин и Вашите данни ще бъдат премахнати от базата данни. Съгласието за използване на данни за маркетингови цели включва съгласие с:

 • изпращането на общи търговски съобщения,
 • изпращането на персонализирани търговски съобщения/насочена реклама,
 • изпращането на информация за състезания (потребителски),
 • изпращането на запитвания относно удовлетворението от покупката и оценка за Продавача, покупката и Стоката,
 • изпращането на други съобщения, запитвания или искания, свързани с подобряването или контрола на предоставяните услуги или продажбата на Стока и проучването на мнението на купувача като клиент – винаги във връзка със Стоката/услугите на Продавача.

 

12.4 Данните от платежната карта ще бъдат обработвани допълнително с цел улесняване на бъдещи покупки от страна на купувача за предварително попълване като част от плащането за поръчаните Стоки, ако купувачът даде съгласието си за това използване, например чрез отбелязване на съответното поле за съгласие, за период от 3 години от последния сключен Договор, освен ако не удължи този период. Купувачът може лесно да прекрати/откаже обработката на данни от платежната си карта по всяко време и данните ще бъдат премахнати от базите данни, например чрез изпращане на писмо, имейл до eshop@sportisimo.bg, или по друг подходящ начин.


12.4 Продавачът ще обработва личните данни винаги в съответствие с приложимото законодателство.


12.5 Обработването на личните данни се извършва от Продавача, но личните данни могат да бъдат обработвани и от други обработващи лични данни лица и по-точно:

 • Доставчикът на маркетингови услуги Exponea CZ, s.r.o., ЕИК: 05927927, със седалище Rohanské nábřeží 678/29, 186 00, Praha 8,
 • Global Payments Europe, s.r.o., ЕИК: 27088936, със седалище V olšinách 626/80, Strašnice, 100 00 Praha 10
 • Доставчици на транспортни услуги,
 • Доставчици на съответни бази данни, аналитични или софтуерни системи, услуги и приложения, които отговарят на условията за защита на личните данни.

Продавачът може да прехвърли личните данни в сървъри, разположени извън Чешката република или на други клонове на предприятието или на други доверени компании като трети страни от други държави, които обработват лични данни.

 

12.6 Продавачът ще използва всички разумни средства и отговарящи мерки за защита на личните данни и същевременно ще изисква същото от всички трети страни, които ще обработват данните.

 

12.7 В случай че купувачът има въпроси, забележки или притеснения по отношение на обработването на личните му данни, може да се свърже с Продавача по всяко време.

 

12.8 Kупувачът има правото да се свърже с Продавача, ако не желае в бъдеще да му бъдат изпращани търговски съобщения.

 

12.9 Във връзка със защитата на личните данни купувачът има право:

 • да изисква от Продавача достъп до личните си данни, да ги актуализира или поправя и да изисква ограничение за обработката им,
 • да изисква от Продавача да изтрие личните му данни, но с изключение на данните, обработени според параграф 12.1 по-горе за изпълнение на Договора,
 • на пренасяне на данните към друго лице,
 • да изисква копие на обработените му лични данни,
 • да възрази на Продавача относно обработката на личните му данни,
 • да подаде жалба до Службата за защита на личните данни (https://www.uoou.cz),
 • на правна защита, ако смята, че правата му са били нарушени в резултат на обработване на личните му данни, което не е съответно с приложимото законодателство.

12.10 Продавачът уведомява с това купувача, че надзорният орган в областта за защита на личните данни е Службата за защита на личните данни със седалище Pplk. Sochora 27, Praha 7, 17000 (uoou.cz), регистрационен номер на лицето/Продавача е 00032409.

 

12.11 Продавачът е упълномощен да обработва личните данни с помощта на определено лице, което обработва лични данни и купувачът осъзнава, че определеното лице или определените лица обработват данните без допълнително съгласие.

 

12.12 Допълнителна информация относно защитата на личните данни може да бъде посочена и другаде в Сайта.

 

XIII. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪНСЪДЕБНО УРЕЖДАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИ СПОРОВЕ

13.1 Уважаеми клиенти/потребители, бихме искали да Ви информираме, че всички спорове, които могат да възникнат между Вас и нашата компания, всички Ваши изисквания и др., се стараем винаги да обсъдим и разрешим до взаимно удовлетворение.

 

13.2 Ако обаче не успеем да удовлетворим Вашите изисквания и по този начин възникне спор между Вас и нашата компания, имате право на т.нар. Извънсъдебно уреждане на потребителския спор, произтичащо от договора за продажба на нашите стоки или от договора за предоставяне на нашите услуги (по нататък само „потребителски спор“).

 

13.3 В случай на потребителски спор относно продажбата на нашите стоки или предоставянето на нашите услуги можете да се обърнете към Чешката търговска инспекция - www.coi.cz („ЧТИ“). От 15.02.2016 можете също да използвате и уебсайта https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage за предложение за откриване на извънсъдебно уреждане на спорове и за получаване на информация за извънсъдебните уреждания на потребителски спорове (включително трансгранични спорове). Възможно е да възникнат и други т.нар. упълномощени лица, при които да има възможност за откриване и разрешаване на потребителски спорове.

 

13.4 Извънсъдебното уреждане на потребителски спорове се открива по предложение на потребителя, отправено към ЧТИ (или към друго упълномощено лице/орган), което трябва да включва

 1. идентификационните данни на страните по спора (Вашите и нашите),
 2. пълно и разбираемо описание на фактите (какво се оспорва),
 3. посочване на резултата, който желае да постигне потребителят (Вие) – напр. връщане на сумата, замяна на стоката и т.н.,
 4. датата, на която претендиращото за обезщетение лице е упражнило правото си на възражение при продавача за пръв път (напр. първо предявяване на рекламация), което е предмет от спора,
 5. изявление, че съдът не се е произнесъл по въпроса, не е издадено арбитражно решение и не е заведено съдебно, арбитражно или извънсъдебно дело за дадения потребителски спор,
 6. дата и подпис на ищеца (Вие).

Предложението трябва да бъде придружено от доказателство, че ищецът не е успял да разреши спора директно (напр. нашата кореспонденция и т.н.) и други документи, доказващи твърдените факти, ако има такива. Към предложението се прилага пълномощно, когато ищецът желае да бъде представляван от друго лице. Предложението може да бъде представено писмено, устно за протокола или по електронен път с помощта на онлайн формуляр, предоставен от уебсайта на ЧТИ, който трябва да бъде подписан с признат електронен подпис на лицето, което подава предложението.

 

13.5 Ищецът (Вие) може да отправи предложението за извънсъдебно уреждане на потребителски спор към ЧТИ или към друго упълномощено лице/орган в срок от една година от деня, в който за пръв път е упражнил правото си на възражение при продавача, което е предмет на спора (напр. отказване от договора/предявяване на рекламация).

 

13.6 Извънсъдебното уреждане на потребителски спорове трябва да бъде завършено в рамките на 90 дни от откриването му. За особено сложните спорове крайният срок може да бъде удължен с още 90 дни.

 

Извънсъдебното уреждане на потребителски спорове приключва чрез

 1. сключване на споразумение между двете страни (доброволно),
 2. едностранно изявление от страна на потребителя за прекратяване на участието си в уреждането на спора, отправено към ЧТИ или към друго упълномощено лице/орган,
 3. смърт, обявяване на смърт или безвестно отсъствие от съд или при заникване на една от страните, която същевременно остава без правоприемник,
 4. изтичане на срока за разрешаване на спора,
 5. отхвърляне на предложението (поради грешка).

 

13.7 Извънсъдебното уреждане на потребителски спорове не се таксува. Разходите, свързани с извънсъдебното уреждане на потребителски спорове се поемат от самите страни.

 

13.8 ЧТИ или упълномощеният орган определят правилата за извънсъдебното уреждане на потребителските спорове, в които те регламентират по-подробно процедурата за извънсъдебните уреждания на потребителските спорове така, че да бъдат спазени всички законови правила.

 

13.9 В случай че извънсъдебното уреждане на потребителски спорове не доведе до разрешаване на потребителския спор, разбира се, можете винаги да се обърнете към съда. Не е необходимо дори да използвате възможността за извънсъдебно разрешаване на потребителски спорове (то обаче е препоръчително), а директно да се обърнете към съответния съд.

 

XIV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

14.1 Общите условия, публикувани в Сайта на Продавача, се прилагат в деня на потвърждаването на Поръчката, освен ако не е договорено друго между страните в писмена форма. Ако поръчката е изпратена след датата на промяна на Общите условия, валидни са текущите Общи условия.

 

14.2 Продавачът има право да променя тези Общи условия, като промяната им трябва винаги да се публикува в Сайта, съответно в Сайта винаги ще са публикувани текущите Общи условия. Същевременно в Сайта ще бъдат публикувани и всички стари версии на Общите условия.

 

Настоящите Общи условия са валидни от 1. 6. 2022

Предните Общи условия са валидни от 1.5.2022 до 31.5. 2022