Декларация за поверителност на личните данни

1.      Кой обработва личните данни на клиента?

Съгласно Общия регламент на Европейския парламент и на Съвета (ЕС) за защита на личните данни № 2016/679 („GDPR“), обработването на лични данни означава всяка систематична операция с лични данни, като например тяхното събиране, записване, структуриране, сортиране, използване, съхранение, модификация, търсене, проверка, разпространение, изтриване или ликвидация. Личните данни могат да се обработват от администратор или от обработващо лице. Администраторът на лични данни е този, който определя целта на обработването на личните данни, извършва тяхното обработване и носи отговорност за тях. Обработващото лице е този, който обработва лични данни въз основа на договорни отношения с администратора.

Администратор на лични данни на настоящи или бъдещи клиенти на Sportisimо и на посетителите на сайта на Sportisimо (общо наричани „клиент“ или „клиенти“) е Sportisimo ООД, със седалище Řevnická 170/4, 155 21 Praha 5 – Třebonice, Чехия, ЕИК: 26194627, регистрирано в Градски съд Прага под референтен номер C 78675 („Sportisimo“).

 

 

2.      Какви лични данни на клиента обработва Sportisimo?

Sportisimo обработва само лични данни, които клиентът на Sportisimo предоставя във връзка с използването на услугите на Sportisimo (напр. в рамките на договорни отношения, уреждане на рекламации, легитимен интерес на администратора, правни причини и др.), съответно сключване на договор за ползване на тази услуга.

 • Данни за идентификация и информация за контакт – име, фамилия, дата и място на раждане, адрес на постоянно местожителство или друго местожителство, вид, телефонен номер, имейл адрес или друга подобна информация за контакт, също ЕИК и ДДС номер на физическо лице при еднолични търговци. Други възможни идентификационни данни са IP адресът на устройството, използвано от клиента, подпис, номерът на сметката, която Sportisimo поддържа за Клиента и други специфични данни за удостоверяване, договорени от клиента и фирма Sportisimo.
 • Данни, необходими за вземане на решение за сключване на договор с клиента - това са основно данни, необходими за оценка на финансовия риск на сделката.
 • Данни, произтичащи от изпълнение на задължения по договори и извършени дейности на Sportisimo - те възникват след предоставяне на продукт или услуга на клиента, а това са например продължителност на договора, състояние на вземанията на Sportisimo от клиента, състояние на вземания на клиента от Sportisimo, история на поръчаните стоки и др. под.
 • Запис на комуникация с клиенти – Sportisimo следи и записва избрана комуникация с клиенти, особено телефонни обаждания и комуникация по имейл. В случай на записване на телефонни разговори клиентът е уведомен за това. Съдържанието на тази комуникация е поверително и се използва изключително за целите на спазването на законови и договорни задължения, защита на правата и правата на защитени интереси и за целите на обслужването на клиентите.

Обобщено, това са най-често данните, които клиентът може да предостави на Sportisimо при регистрация или използване на определени услуги на Sportisimо:

 1. Титла
 2. Име
 3. Фамилия
 4. Пол
 5. ЕИК, съответно № по ДДС
 6. Дата на раждане
 7. Местожителство / адрес за контакти
 8. Мобилен телефон или друг телефонен номер
 9. Имейл адрес
 10. Аудио запис или писмен запис на комуникации
 11. Видеозапис при посещение на магазин или помещение на Sportisimо

 

 1. Снимка
 2. Номер на сметка
 3. Подпис

и може да получи, при условията, определени по-долу, данните, получени от клиента на Sportisimo, тъй като клиентът използва онлайн услугите на Sportisima:

 1. IP адрес
 2. Бисквитки
 3. Съответно друг онлайн идентификатор
  • Sportisimo не обработва лични данни, попадащи в специални категории лични данни, така наречените чувствителни данни (като данни, свързани с расов или етнически произход, данни за религиозни или философски убеждения или данни за сексуалния живот или ориентация на физическо лице).

 

 

3.      Защо Sportisimo обработва личните данни на клиента?

 • Sportisimo се придържа към следните основни принципи при обработката на лични данни на клиентите:
  1. Личните данни на клиентите винаги се обработват от Sportisimо само за ясно и разбираемо дефинирана цел и със законови средства и само за времето, необходимо с оглед на целта на обработването им. Sportisimo обработва точни лични данни и само доколкото е необходимо за изпълнение на договорни задължения, съответно за изпълнение на целта, за която се обработват личните данни
  2. Личните данни на клиентите се защитават и обработват по начин, който предотвратява всякакъв неоторизиран или случаен достъп до личните данни, тяхната промяна, унищожаване, загуба или друго неразрешено обработване на такива лични данни. За тези цели Sportisimo спазва съответните технически и организационни мерки и всички лица, които влизат в контакт с личните данни на клиентите, са длъжни да спазват поверителността за информацията, получена във връзка с обработката на личните данни.
  3. Sportisimo информира своите клиенти за обработката на личните им данни и за правата им, свързани с тази обработка.
 • За да може Sportisimo да доставя на клиентите стоки и да предоставя услуги, свързани с това, фирмата трябва да знае и да обработва личните данни на клиентите. Sportisimo обработва лични данни основно за целите на сключване на договор, включително преговори преди сключването на такъв договор, и изпълнение на договорните отношения, и правното основание за такова обработване е изпълнението на договора (или легитимен интерес на Sportisimo, особено в случаите, когато клиентът е юридическо лице и Sportisimo обработва личните данни на неговите лица за контакт)
 • Sportisimo обработва личните данни на клиента основно с цел доставка на стоки и управление на взаимоотношенията с клиентите. Част от данните на клиентите, с които Sportisimo разполага, се обработват и след приключване на договора. По-конкретно, Sportisimo обработва лични данни за следните цели:

a.      Продажба на стоки и свързани услуги

Sportisimo обработва лични данни при продажбата на стоки (т.е. спортно оборудване, облекло, резервни части, спортни аксесоари и хранене за спортисти) на клиенти и предоставяне на свързани услуги (ремонт, поддръжка, сервиз и слагане на надписи върху стоки).

 • За тези цели Sportisimo обработва личните данни на клиента въз основа на правното основание за изпълнение на договора и/или легитимен интерес на Администратора. За тази цел Sportisimo съхранява лични данни на клиентите за срока на договорните отношения, или по време на гаранционните срокове за стоките и през сроковете за давност.

b.     Регистрация и влизане в клуб Sportisimo

Sportisimo предлага възможност за регистрация в членския клуб Sportisimo, включително създаване на клиентски акаунт. Клиентът може да стане член на програмата за лоялност, като се регистрира на уебсайта или като се регистрира във всеки магазин на Sportisimо.

 

Подробните условия на програмата за лоялност са посочени в Условията на програмата за лоялност на Sportisimо, изброени на уебсайта на Sportisimо. Ако клиентът използва вход чрез акаунт във Facebook или Google, потребителският акаунт на клиента ще бъде свързан с клиентския интерфейс на Sportisimo и благодарение на тази връзка Sportisimo ще получи следните лични данни, необходими изключително за целите на създаване и поддържане на клиентски акаунт и удостоверяване:

 • От Google LLC: име и фамилия, имейл адрес, езикови предпочитания;
 • От Facebook Ireland Ltd.: име и фамилия, e-mail адрес (според избора на клиента в социалната мрежа Facebooк), информация, споделена с Facebook Ireland Ltd.

За целите на включване и участие в базата данни на програмата за лоялност, Sportisimo

обработва следните лични данни на клиентите.

 • идентификационни данни (име, фамилия);
 • данни за контакт (имейл адрес, телефонен номер);
 • данни за доставени стоки и услуги;

Целта на обработването на лични данни в рамките на клуба за лоялност е по-добра маркетингова комуникация с клиентите и получаване на по-точни данни за предпочитанията и поведението на клиентите. Личните данни ще бъдат обработвани чрез използване на автоматизирано профилиране и изпращане на подходящи оферти за промоционални или намалени стоки. За целите на програмата за лоялност Sportisimo ще обработва клиентски данни по време на срока на членство в клуба, освен ако клиентът преди това не оттегли съгласието си.

c.      Плащания

Плащанията на уебсайта на Sportisima се извършват чрез външен платежен портал. Sportisimo има достъп до данните за плащане на клиента само в рамките на първите и последните 4 числа на дебитната карта на клиента, издателя на дебитната карта и датата на изтичане на срока на дебитната карта на клиента, използвана за плащане на покупката. Sportisimo не обработва други данни за платежните средства на клиента. Целта на обработката е закупуване на стоки или услуги на уебсайта на Sportisimo чрез плащане с дебитната карта.

d.     Рекламация

Ако клиентът смята, че изпълнението от Sportisima има дефекти, той има право да рекламира стоките или услугите в съответствие с приложимите разпоредби на гражданското право и в съответствие с Правилника за рекламации и Търговските условията на Sportisimо. Уреждането на рекламации е част от изпълнението на договора в рамките на отношенията между клиента и Sportisimо и задължението на Sportisimо за уреждане на рекламации също произтича от правните разпоредби.

e.      Услуги за клиенти

Ако клиентът се свърже със Sportisimo чрез формуляра за контакт, по телефона или по друг начин, Sportisimo ще обработи съобщените данни за целите на обработка на отговори и обработка на комуникации и ще ги съхранява, докато клиентът поиска, и за времето, необходимо за защита или прилагане на юридическите искания на Sportisimo. Телефонните разговори с клиенти могат да се записват след предварително уведомление с цел защита или прилагане на юридическите искания Sportisimо и осигуряване на повишаване на качеството на услугите на Sportisimо.

f.       Изпращане на напомняния

Ако дължимата от клиента фактура за избраните стоки не бъде платена навреме, Sportisimo може да обработва личните данни на този клиент за изпращане на напомняне, докато не бъде платено или извършеното плащане не бъде потвърдено.

g.     Определяне, изпълнение и защита на правни искове

 

 

При прекратяване на договорното взаимоотношение Sportisimo, въз основа на законен интерес, може да запази за срока на давност част от личните данни на клиента, чието

 

обработване е необходимо за защита на правата на Sportisimо и защита на юридическите права, вкл. възстановяване на неизплатени плащания или фактури.

h.     Счетоводни и данъчни документи

Някои лични данни могат да бъдат посочени на счетоводни документи (особено фактури). Съгласно действащите законови разпоредби (напр. Закона за счетоводството или Закона за данък върху добавената стойност), Sportisimo има задължение да съхранява тези документи за целите на водене на счетоводна и данъчна документация за срок до 10 години. Ако Sportisimo има законово задължение да архивира тези документи, Sportisimo също съхранява при тях личните данни, посочени в съответния данъчен документ.

i.       Маркетингова комуникация

Sportisimo може също да използва лични данни на клиенти за целите на изпращане на новини за стоки и услуги на Sportisimо и други търговски съобщения, свързани със стоки и услуги на Sportisimо. Това са предимно новини и оферти, които биха могли да бъдат подходящи за клиентите въз основа на предишни покупки и предпочитания за спорт.

Sportisimo може също така да изпраща съобщения, които са свързани с покупката, направена от клиента (напр. инструкции за монтаж) или напомняния относно незавършена покупка. Sportisimo ще изпраща новини и подобни бизнес съобщения до клиентите чрез техните данни за контакт.

Правното основание за маркетингова комуникация във връзка с позицията на клиента може да бъде

 • Съгласие за получаване на нюзлетър, което клиентът може да предостави на

Sportisimо чрез уебсайта

 • Съгласие за членство в клуб Sportisimo, което клиентът дава при регистрация в клуба

Тази обработка ще се извършва за периода, произтичащ от съответното съгласие. Ако клиентът оттегли съгласието си за тази обработка, Sportisimo незабавно ще спре да обработва личните данни на този клиент с цел изпращане на маркетингови съобщения.

 • Легитимен интерес на Sportisimо за директна маркетингова комуникация със своите клиенти, които вече са закупили стоки.

Тази обработка ще се извършва за период от 3 години от датата на последната покупка. Клиентът може също да възрази срещу тази обработка по всяко време, като кликне на мястото за отписване във всеки изпратен нюзлетър, както и на адрес dpo@sportisimo.cz.

Обхват на обработваните данни.

За да изпраща подходящи маркетингови съобщения до клиентите, Sportisimo използва главно следните лични данни:

 • идентификационни данни (име, фамилия);
 • данни за контакт (адрес за кореспонденция, e-mail адрес);
 • информация за стоките и услугите, предоставени от Sportisimo на клиента;
 • данни за предпочитанията на клиента (информация за спортовете, които клиентът предпочита);
 • информация за това, кой магазин е посетил клиентът на Sportisimо;
 • данни за активността на клиентите на сайта на Sportisimо.

j.       Потребителски състезания

В случай, че клиентът се регистрира за състезания в Sportisimо, той потвърждава, че Sportisimo ще обработва данните на клиента, за да позволи участието му в тези състезания и тяхната оценка. Обработката на клиентски данни в рамките на организирането на състезания се извършва със съгласието на клиента. Клиентът може да оттегли съгласието си за организираните от Sportisimо състезания по всяко време и Sportisimo ще спре да обработва данните на клиента. Оттеглянето на съгласието важи само за в бъдеще и

 

следователно не засяга законността на предишната обработка въз основа на това съгласие

(преди неговото оттегляне). Обхват на обработваните данни.

За да може клиентът да участва в състезание, Sportisimo трябва да обработи следните лични данни, до степента, посочена във формуляра за участие в състезанието, както и лични данни, обработването на които е необходимо за конкретно състезание:

 • идентификационни данни (име, фамилия);
 • данни за контакт (адрес за кореспонденция, e-mail адрес);
 • данните, на които се основава конкретното състезание (напр. данни за вашите покупки, отговори на въпроси и т.н.).

Целта на обработката на личните данни на клиента е да се даде възможност за участие в организирани от Sportisimо състезания за потребители в съответствие с условията на тези състезания, включително възможно свързване с победителя и доставка на наградата. Sportisimo обработва данните за тази цел до края на съответното състезание и за разумен период от време, обикновено не по-дълъг от 1 година след края на състезанието, за да достави печалби или да разреши предложения или оплаквания на участници или други лица, или за проверка от компетентните органи.

k.      Потребителски оценки

В случай, че клиентът е направил покупка в Sportisimо, Sportisimo може да поиска от клиента да оцени закупения продукт. След това Sportisimo публикува тези оценки на страницата със стоките, които клиентът е оценил, или в анонимна форма, или под формата на посочване на собственото име и държава. Подобна обработка на лични данни се извършва въз основа на съгласието на клиента, което клиентът предоставя на Sportisimо, като въвежда оценката на съответния продукт. Ако клиентът предостави своя имейл адрес като част от оценката, Sportisimo може да го обработи, за да може да отговори на дадената рецензия. Клиентът може да оттегли съгласието си за публикуване на оценката по всяко време и Sportisimo без ненужно забавяне ще изтрие или промени тази оценка в псевдонимизирана или анонимна форма. Оттеглянето на съгласието се отнася само за в бъдеще и следователно не засяга законността на предишната обработка въз основа на това съгласие (преди неговото оттегляне).

Обхват на обработваните данни. Заедно със самата оценка на клиента, Sportisimo може да публикува на уебсайта на дадения продукт следната информация:

 • идентификационни данни (собствено име, възрастова група);
 • информация за това колко време клиентът е използвал стоката;
 • дата на публикуване на оценката.

 

 

Цел и период на обработка.

Целта на обработката на личните данни на клиента е да се публикуват потребителски оценки, които могат да помогнат на други клиенти да изберат продукт и да изпратят отговор на написаната рецензия. Потребителската оценка се обработва за периода на предлагане на дадените стоки на уебсайта www.sportisimo.cz, или до оттегляне на съгласието за обработка.

l.       Въпроси на клиентите за предлаганата услуга/продукт

Ако клиентът има въпрос относно продукта, той може да го напише на уебсайта www.sportisimo.cz. След това Sportisimo публикува въпросите на клиенти и отговорите на експертите към тях на страницата на продукта, за който клиентът е изпратил въпрос. Такава обработка се извършва със съгласието на клиента, което клиентът предоставя на Sportisimо чрез въвеждане на въпрос за съответния продукт.

Клиентът може да оттегли съгласието си за публикуване на въпроса по всяко време и Sportisimo ще изтрие въпроса му без ненужно забавяне. Оттеглянето на съгласието се отнася само за в бъдеще и следователно не засяга законността на предишната обработка въз основа на това съгласие (преди неговото оттегляне).

Обхват на обработваните данни.

 

Заедно със самия въпрос на клиента, Sportisimo ще публикува следната информация на уебсайта на продукта:

 • идентификационни данни (собствено име);
 • въпрос на клиента и отговор на експерт Предназначение и време за обработка.

Целта на обработката на личните данни на клиента е да се публикуват потребителски въпроси и отговори от експерти, които могат да помогнат на други клиенти при избора им на даден продукт. Потребителските въпроси се обработват за периода на предлагане на дадените стоки на уебсайта www.sportisimo.cz, или до оттегляне на съгласието за обработка.

m.    Проверено от клиентите

Ако клиентът е клиент на електронния магазин на Sportisimо, Sportisimo може също да обработва личните данни на клиента, освен ако не е посочено друго, в обхвата на информацията за идентификация и контакт, информация за закупени стоки, оценка на покупката и имейл адрес в рамките на програмата „Проверено от клиентите“ на фирма Heureka Group АД за целите на законовия интерес на Sportisimо за определяне на удовлетвореността от Sportisima, от покупката, за преценка на обратната връзка и анализиране на пазарната позиция на Sportisimо. Като част от програмата „Проверено от клиентите“ Sportisimo установява удовлетвореността на своите клиенти от покупката им чрез имейл въпросници, които Sportisimo изпраща на клиентите след всяка покупка, освен ако клиентът не откаже да ми бъде изпратен въпросник. Клиентът може да възрази срещу горепосочената обработка на лични данни и изпращането на имейл въпросници в рамките на програмата „Потвърдено от клиентите“ по всяко време, както при всяка покупка в електронния магазин Sportisimо, така и по-късно, като отхвърли други въпросници, използвайки линк в имейла с въпросника. Отказът винаги води до спиране на обработката на личните данни на клиента за тези цели, съответно на клиента вече няма да се изпращат въпросници. Имейлът се криптира веднага след изпращането на въпросника за удовлетвореност. Личните данни на клиента се обработват в псевдонимизирана форма в рамките на програмата „Проверено от клиентите“ за период от четири години от попълването на въпросника. Оценката и електронната поща в псевдонимизирана форма се съхраняват за период от 4 години от предоставянето на оценката с цел откриване на неверни оценки и проверка на автентичността и надеждността на тези оценки. За разлика от това, идентификационните данни и данните за контакт и данните за поръчката се съхраняват за период от 6 месеца от предоставянето на оценката, за да се провери автентичността и надеждността на оценката. Това не засяга отношенията между клиента като потребител на портала www.heureka.cz и собственика на портала Heureka.cz, Heureka АД, специфицирани в рамките на документа Търговски условия на програмата „Проверено от клиентите“, достъпен на: https://www.heurekashopping.cz/pro-obchodni-partnery/podminky- pouzivani/podminky-pouzivani-programu-overeno-zakazniky.

 

 

4.      БИСКВИТКИ

Когато посещавате нашия уебсайт, Sportisimo обработва личните данни чрез бисквитки. Целта на тази обработка е изготвяне на анализи на трафика и получаване на допълнителна информация за използването на нашия уебсайт от клиентите. По-подробна информация е дадена в нашата Cookies Policy.

 

 

3.4.  Какво са бисквитки?

Бисквитките са малки файлове с данни, благодарение на които посетените уебсайтове запомнят действията и настройките на отделните потребители, които са ги извършили в тях, така че да не се налага тези данни да се въвеждат многократно. Бисквитките се съхраняват на индивидуалните устройства на потребителя чрез уеб браузър. Бисквитките не представляват опасност, те не служат за получаване на чувствителни лични данни, но са важни за защитата на поверителността. Ние не използваме бисквитки за идентифициране на потребителите на уебсайта или за злоупотреба с данните за вход.

3.5.  Какви видове бисквитки използва?

 • Необходими бисквитки

 

Фирма Sportisimo обработва необходимите бисквитки на своя уебсайт, за да гарантира функционалността на уебсайта. Това са например бисквитки, които съхраняват съдържанието на кошницата с покупки. Клиентът не е длъжен да се съгласява с тези бисквитки, нито може да ги отхвърли. Обработката на необходимите бисквитки винаги се прекратява след края на сесията.

 • Аналитични бисквитки

Въз основа на съгласието на клиента Sportisimo може да използва и обработва аналитични бисквитки за съставяне на статистики и отчети.

 • Маркетингови бисквитки

Ако клиентът е дал съгласието си на Sportisimo, Sportisimo също обработва бисквитки за маркетингови цели. Фирма Sportisimо въз основа на даденото съгласие чрез целенасочена реклама може да предлага стоки на партньорите на Sportisimo или може да показва на клиентите последно разглежданите стоки при предишно посещение на уебсайта.

 

 

4.      Кой ще има достъп до данните на клиента?

Данните на клиентите са в безопасност в Sportisimо. Sportisimo гарантира такава техническа и организационна сигурност на данните, че да не може да възникне неоторизиран или случаен достъп до клиентски данни или друга злоупотреба. Защитата на клиентските данни е приоритет за Sportisimо.

При определени, точно определени условия, Sportisimo се задължава да предаде определени лични данни на клиенти въз основа на действащи законови разпоредби, напр. на полицията или други органи, действащи в наказателното производство, включително специализирани отдели (Служба за защита на личните данни, Митническа администрация и др.) и други органи на публичната администрация или застрахователни компании в случай на иск по застрахователно събитие.

До необходимите лични данни на клиента могат да имат достъп и фирмите доставчици на Sportisimo, които предлагат стоките директно на клиента ( предимно допълнителните доставчици, транспортни фирми и подобни). Администратора на тези данни остава Sportisimo.

Личните данни на клиентите се обработват основно от служители на Sportisimо, а също и от упълномощени представители на Sportisimо. Sportisimo винаги има договорни отношения с оторизирани представители, гарантиращи същите стандарти за сигурност при обработката на лични данни като самата фирма Sportisimo. Sportisimo използва основно тези обработващи лица:

 

 

По-долу е посочен списък с инструменти и обработващи лица, които Sportisimo използва, заедно с връзка към информация за обработката на лични данни, от която клиентите като потребители на съответната социална мрежа може да се интересуват:

https://www.facebook.com/privacy/explanation

https://www.facebook.com/ads/about

https://policies.google.com/privacy

https://support.google.com/adspolicy/answer/6020956?hl=cs

https://support.google.com/youtube/answer/2801895?hl=cs

https://o.seznam.cz/ochrana-udaju/

https://napoveda.sklik.cz/zpracovani-osobnich-udaju/

https://site.adform.com/privacy-center/overview/

https://www.criteo.com/privacy/

https://www.daktela.com/informace-o-ochrane-osobnich-udaju-gdpr/

https://exponea.com/legal/privacy-policy/

https://www.inspigroup.com/

https://www.heurekashopping.cz/pro-zakazniky/podminky-pouzivani-pro-zakazniky/ochrana-soukromi

https://www.roidigital.cz/

https://help.smartlook.com/docs/privacy-policy?_gl=1*1w83dbw*_ga*MjE3MjAwMDA3LjE2NTIyNzE3MDE.*_ga_MJPFXC5F1G*MTY1MjI

https://www.emis.com/privacy-policy

https://holding.wp.pl/poufnosc#cookies

https://domodi.pl/polityka-prywatnosci

https://www.cj.com/legal/privacy

https://info.ceneo.pl/regulamin

 

Точна информация за участието на други обработващи лица винаги е налична на адресите за контакт на администратора на Sportisimo.

 

 

5.      Как и за колко време Sportisimo обработва данните на клиента?

Начинът, по който Sportisimo обработва личните данни на клиентите, включва както ръчна, така и полуавтоматична обработка в информационните системи на Sportisimо. Един от методите на обработка е и частична оценка (профилиране), при която могат да се създават извлечени лични данни на клиента. Оценката се извършва с цел спазване на законови задължения, изпълнение на договора с клиента или защита на правата на клиента или трети лица.

Sportisimо обработва личните данни на клиента само за времето, което е необходимо с оглед на целта на тяхното обработване или за периода, през който клиентът дава съгласието си за обработването на лични данни. Sportisimo непрекъснато оценява дали има нужда от обработване на лични данни за всяка цел поотделно. Ако такава цел вече не съществува, личните данни се унищожават и изтриват. По принцип личните данни на клиента се обработват за срока на договорните отношения и Sportisimo също има право да обработва такива данни, само ако има причина за това, посочена от приложимото законодателство или самия договор. В случай на обработка на лични данни въз основа на дадено съгласие от клиента, правото на Sportisima да обработва такива данни изтича в момента, за който е дадено съгласието, или с отмяна на съгласието за обработка на лични данни.

 

 

6.      Въз основа на какво Sportisimo може да обработва личните данни на клиента?

Sportisimo може да обработва личните данни на клиента въз основа на съгласието на клиента, но също така, например, въз основа на легитимен интерес на Sportisimо или за да изпълни условията, посочени в договора за покупка между клиента и Sportisimо, а то в граници на личните данни, необходими за това изпълнение. Не на последно място причината, която позволява на Sportisimo да обработва личните данни на клиента дори без негово съгласие, е изпълнението на задълженията, произтичащи за Sportisimo от действащото законодателство.

6.1.  Обработка на лични данни без съгласие на клиента

Sportisimo може да обработва лични данни на клиента без негово съгласие поради следните причини:

 • Обработката е необходима за сключването и изпълнението на договора с клиента с цел:
  • сключване на сделка с клиента и спазване на договорните задължения, така че да е възможно сключването и изпълнение на договора, обработка на плащания или рекламации.
 • Изпълнение на законови и други правни задължения, обвързващи Sportisimo, които се състоят в:
  • спазване на задълженията, произтичащи от счетоводната и данъчната нормативна уредба,
  • предотвратяване на измами, на които клиентите или Sportisimo могат да бъдат изложени,
  • изпълнение на задълженията за уведомяване към административните органи,
  • взаимно информиране на кредиторите по въпроси, които свидетелстват за кредитоспособност и достоверност по отношение на способността им да изпълняват договорни задължения,
  • при спазване на изискванията, произтичащи от законодателството, регулиращо мерките срещу пране на пари и финансирането на тероризма,

 

 • при изпълнение на задълженията, произтичащи от Закона за архивите.
 • Обработката е необходима за целите на легитимните интереси на Sportisimo и трети страни, когато се касае по-специално обработката на лични данни в случай на:
  • съдебни спорове или други спорни въпроси,
  • събиране на дългове,
  • осъществяване на обезпечаване или друго упражняване на правата на Sportisimo,
  • прехвърляне на вземания,
  • директен маркетинг към съществуващи клиенти,
  • използване на необходимите бисквитки.

6.2.  Обработка на лични данни със съгласието на клиента

Това са ситуации, при които клиентът доброволно дава съгласие на Sportisimо да обработва предоставените или по друг начин получени от него данни за конкретна цел, посочена в текста на самото съгласие.

Въз основа на съгласието на клиента Sportisimо обработва лични данни основно с цел:

 • членство в клуб Sportisimo,
 • изпращане на нюзлетър по желание на клиента,
 • използване на маркетингови и аналитични бисквитки,
 • публикуване на рецензии или въпроси за продукти, освен ако не са анонимни
 • взаимна информация между кредиторите относно кредитоспособността, достоверността или платежния морал на клиентите, ако за този метод Sportisimo няма подкрепа при изпълнение на законови или други задължения
  • В случай, че става дума за лице на възраст под 15 години, Sportisimo няма да обработва данните на този клиент, освен ако той/тя не предостави съгласието или одобрението на съгласието на родителя на този клиент на адрес dpo@sportisimo.cz.

 

 

7.      Как са защитени личните данни на клиента?

Всички лични данни, предоставени ни от клиента, са защитени със стандартни процедури и технологии.

В тази връзка Sportisimo редовно проверява дали неговите системи за уязвими и могат да бъдат атакувани. Sportisimo използва мерки за сигурност, които да предотвратят неоторизиран достъп и злоупотреба с личните данни на клиента и които осигуряват достатъчна сигурност с оглед на настоящото състояние на технологиите. Предприетите мерки за сигурност се актуализират редовно.

С цел по-добра защита на личните данни на клиента, достъпът до тези данни е защитен чрез удостоверяване и оторизация на оторизиран потребител на Sportisima, а личните данни на клиента се криптират по време на предаването между браузъра на клиента и уебсайта на Sportisima.

 

 

8.      Какви права има клиентът във връзка със защитата на личните данни?

Вие имате следните права във връзка с вашите лични данни:

 • правото да оттеглите съгласието си по всяко време;
 • правото на коригиране или допълване на лични данни;
 • правото да поискате ограничения за обработка;
 • правото на възражение или на жалба срещу обработката им в определени случаи;
 • правото да поискате прехвърляне на данни;
 • правото на достъп до лични данни;

 

 • правото да бъдете информирани за нарушения на защитата на личните данни в определени случаи;
 • право на изтриване на лични данни (правото да бъдеш „забравен“)
 • право на подаване на жалба срещу обработката на лични данни до надзорния орган, който е Комисията за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, Република България (http://www.cpdp.bg /)

 

 

9.      Как и кога клиентът може да оттегли съгласието си за обработка на лични данни и как може да упражни правата си?

 • Както беше посочено по-горе, в допълнение към целите, насочени към обработка на лични данни чрез изпълнение на договорни, законови или други юридически задължения, Sportisimo може да обработва лични данни само със съгласието на клиента. Клиентът не е длъжен да дава такова съгласие на Sportisimо и също така има право да оттегли такова съгласие по всяко време, чрез заявление, изпратено на адреса на Sportisimо, адресирано към упълномощено лице за GDPR или по електронна поща на адрес dpo@sportisimo.cz. Заявлението ще бъде регистрирано и клиентът ще получи отговор в определения от закона срок.

Ако клиентът оттегли съгласието, това може да ограничи неговия достъп или информация до определени услуги или продукти на Sportisimо, но ако клиентът има договорни отношения със Sportisimо, оттеглянето на съгласието по никакъв начин не засяга изпълнението на договорните задължения от страна на Sportisimо или други законови задължения или по други причини, посочени във валидните правни разпоредби.

Оттеглянето на съгласието също така не засяга легитимността на обработването на лични данни, извършено от администратора преди оттеглянето на съгласието.

 • Ако клиентът подаде заявление относно правата на клиента съгласно членове 15 до 22 от GDPR, информацията за предприетите мерки трябва да бъде предоставена без ненужно забавяне, най-късно в рамките на един месец от получаване на заявлението. В изключителни случаи, поради техническата и административна сложност и сложност на обработката на личните данни на клиента в системите на Sportisimо, срокът може да бъде удължен с два месеца, за което субектът на данните трябва да бъде информиран от Sportisimо, включително за причините за удължаване, а то в рамките на един месец от подаване на заявлението.

 

 

10.   Задължен ли е клиентът да предостави своите лични данни? Ами ако не предостави лична информация?

Клиентът предоставя личните си данни напълно доброволно.

За някои услуги на Sportisimо обаче е необходимо прехвърлянето на определени лични данни, за да стане услугата достъпна, например не е възможно да се сключи договор за покупка без предоставяне на необходимите данни за идентификация и информация за контакт.

Ако клиентът не даде съгласие на Sportisimo, или ако по-късно го отмнени, Sportisimo вече не може да предоставя някои услуги, или няма да може да ги осигури изцяло или качествено.

 

 

11.   Какво означава, че клиентът има право на възражение?

Ако клиентът не е съгласен Sportisimo да обработва личните му данни в портфолиото от услуги, клиентът има възможност да възрази срещу по-нататъшната обработка на личните му данни за конкретна цел. Ако направи така, Sportisimo няма да обработва личните данни на клиента за конкретната цел, освен ако не е друго законово основание не посочва нещо друго.

Клиентът може също да упражни правото си на възражение по отношение на нюзл